สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันตก

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ18,525,264,553.002,268,208,939.0061,899,107.000.00
รายได้จัดเก็บ1,547,384,343.0048,664,546.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8,598,108,450.00480,047,500.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8,379,771,760.001,739,496,893.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.0061,899,107.000.00
รายจ่าย18,760,725,863.00536,842,395.0020,192,048.0020,262,485.00
  งบกลาง
3,984,686,658.00188,241,422.0011,737,769.00537,645.00
  งบบุคลากร
5,901,976,894.00264,129,372.001,163,733.00440.00
  งบดำเนินงาน
4,822,098,369.0055,995,212.0019,766.000.00
  งบลงทุน
3,063,326,010.00886,427.007,179,371.0019,724,400.00
  งบรายจ่ายอื่น
19,906,700.0015,000.000.000.00
  งบเงินอุดหนุน
968,731,232.0027,574,962.0091,409.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์