สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ70,923,177,475.0010,942,695,818.00174,603,822.000.00
รายได้จัดเก็บ6,798,039,547.00237,092,975.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31,445,700,669.002,011,898,632.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น32,679,437,259.008,693,704,211.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.00174,603,822.000.00
รายจ่าย72,105,824,011.002,635,411,769.0059,032,387.0029,194,376.00
  งบกลาง
13,517,921,274.00791,239,729.0048,497,877.0010,642.00
  งบบุคลากร
22,604,702,508.001,276,686,311.006,000,378.00389,625.00
  งบดำเนินงาน
21,307,173,915.00402,380,816.001,039,575.00467,210.00
  งบลงทุน
10,981,554,416.001,491,103.003,494,557.0028,317,882.00
  งบรายจ่ายอื่น
82,223,070.00185,528.000.000.00
  งบเงินอุดหนุน
3,612,248,828.00163,428,282.000.009,017.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส