สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ144,947,677,775.0019,993,093,922.00333,888,625.000.00
รายได้จัดเก็บ6,741,550,667.00221,691,927.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น60,467,898,207.003,179,655,914.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น77,738,228,901.0016,591,746,081.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.00333,888,625.000.00
รายจ่าย145,816,476,266.005,039,575,603.00131,483,604.0050,703,645.00
  งบกลาง
33,848,614,121.001,757,315,881.0071,054,400.001,902,661.00
  งบบุคลากร
48,200,593,565.002,179,694,918.0010,355,364.0020,547.00
  งบดำเนินงาน
38,540,136,619.00725,670,026.002,244,246.00341,910.00
  งบลงทุน
16,859,572,920.006,857,562.0044,061,584.0048,438,527.00
  งบรายจ่ายอื่น
95,028,698.001,691,308.003,095.000.00
  งบเงินอุดหนุน
8,272,530,343.00368,345,908.003,764,915.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา