สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ92,203,272,575.0013,534,993,797.00202,107,146.000.00
รายได้จัดเก็บ5,266,520,754.00166,517,461.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น42,083,727,293.002,773,335,909.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น44,853,024,528.0010,595,140,427.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.00202,107,146.000.00
รายจ่าย92,136,918,329.003,500,783,078.0060,793,105.0038,409,139.00
  งบกลาง
22,415,848,102.001,374,287,727.0037,572,599.001,697,463.00
  งบบุคลากร
28,035,731,726.001,407,470,835.008,488,822.00181,741.00
  งบดำเนินงาน
25,408,282,539.00454,721,907.00847,852.001,285,560.00
  งบลงทุน
11,861,904,130.003,004,040.0013,871,832.0034,856,475.00
  งบรายจ่ายอื่น
67,392,576.00678,279.000.00387,900.00
  งบเงินอุดหนุน
4,347,759,256.00260,620,290.0012,000.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่