สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ42,670,518,437.005,320,484,250.00310,419,623.000.00
รายได้จัดเก็บ6,351,544,732.00218,556,796.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22,212,285,225.001,579,687,334.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14,106,688,480.003,522,240,120.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.00310,419,623.000.00
รายจ่าย42,840,897,487.001,333,845,481.0054,218,921.0035,547,121.00
  งบกลาง
7,056,930,805.00438,453,544.0022,545,629.00746,600.00
  งบบุคลากร
12,525,076,168.00657,852,336.0019,871,613.000.00
  งบดำเนินงาน
12,010,666,469.00145,968,926.003,693,772.002,625,162.00
  งบลงทุน
8,697,351,922.00640,707.008,107,907.0032,175,359.00
  งบรายจ่ายอื่น
80,351,381.00230,650.000.000.00
  งบเงินอุดหนุน
2,470,520,742.0090,699,318.000.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว