สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ34,114,954,332.004,123,070,773.0082,438,785.000.00
รายได้จัดเก็บ2,858,478,826.0086,663,849.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16,513,482,441.00945,103,555.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14,742,993,065.003,091,303,369.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.0082,438,785.000.00
รายจ่าย34,118,850,357.001,016,415,970.0024,823,003.0029,624,788.00
  งบกลาง
7,230,604,219.00379,158,855.0015,125,139.002,339,070.00
  งบบุคลากร
10,705,198,953.00467,716,661.003,867,294.0069,623.00
  งบดำเนินงาน
9,271,822,954.00129,332,360.00164,665.001,018,450.00
  งบลงทุน
5,374,631,525.00900,957.005,349,499.0026,197,645.00
  งบรายจ่ายอื่น
20,444,060.00363,000.003,895.000.00
  งบเงินอุดหนุน
1,516,148,646.0038,944,137.00312,511.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา