สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพและปริมณฑล

คลิกที่ จังหวัด เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละจังหวัด

ย้อนกลับ
สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ41,979,079,089.004,280,810,830.0064,214,166.000.00
รายได้จัดเก็บ6,205,332,669.00193,467,282.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22,891,139,899.001,370,631,894.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12,882,606,521.002,716,711,654.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.0064,214,166.000.00
รายจ่าย42,060,297,059.001,124,012,124.0029,003,134.0010,550,817.00
  งบกลาง
7,385,266,986.00409,265,771.0027,160,480.005,436,690.00
  งบบุคลากร
11,506,884,396.00524,361,844.001,521,254.00627.00
  งบดำเนินงาน
12,111,225,931.00136,644,255.0046,000.000.00
  งบลงทุน
8,890,195,169.001,152,018.000.005,113,500.00
  งบรายจ่ายอื่น
72,214,011.004,398.000.000.00
  งบเงินอุดหนุน
2,094,510,566.0052,583,838.00275,400.000.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 17-06-2562
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกรุงเทพมหานคร