สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกที่ ภาค เพื่อเลือกดูข้อมูลแต่ละภาค


สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2562
รายการประมาณการเกิดขึ้นจริง
งบประมาณอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินสะสม
รายรับ445,670,939,436.0060,530,582,789.001,229,652,906.000.00
รายได้จัดเก็บ35,786,216,538.001,173,795,992.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น204,352,977,184.0012,355,220,342.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น205,531,745,714.0047,001,566,455.000.000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์0.000.001,229,652,906.000.00
รายจ่าย448,705,840,792.0015,201,204,148.00379,576,613.00224,301,371.00
  งบกลาง
95,641,053,815.005,338,212,532.00233,721,104.0012,670,771.00
  งบบุคลากร
139,719,944,159.006,782,135,811.0051,268,458.00662,603.00
  งบดำเนินงาน
123,732,095,617.002,051,858,093.008,059,076.005,738,292.00
  งบลงทุน
65,862,586,092.0015,632,814.0082,064,750.00204,832,788.00
  งบรายจ่ายอื่น
439,160,496.003,168,163.006,990.00387,900.00
  งบเงินอุดหนุน
23,311,000,613.001,010,196,735.004,456,235.009,017.00

รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย จาก อปท. ที่บริหารการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ วันที่ 20-05-2562
ที่มา : ข้อมูลภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,853 แห่ง วันที่ 20-05-2562
ا෾л Ҥҧ Ҥѹ͡§˹ Ҥ˹ Ҥѹ͡ Ҥ Ҥѹ