โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2557

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 311 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78 แห่ง ใน 37 จังหวัด

   รุ่นที่ 1-2,4-7 และ11"คลิกที่นี่"