โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557

ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 249 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 แห่ง

ในจังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงใหม่ ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา ฯลฯ

   รุ่นที่ 1-2,4-6และ11"คลิกที่นี่"