โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 4  - 8 กุมภาพันธ์ 2562

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 183 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง

  

 

         รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"