โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี

การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 207  ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง

 

   

 

         รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"