โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 18 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี

 

และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

 

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

ประจำปี 2560 รุ่นที่ 18

ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 151 ราย 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79 แห่ง 

 

 

 รุ่นที่  1 - 17 "คลิกที่นี่"