แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) พิมพ์
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนา

โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 

 

สำหรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร เพื่อให้บริการ

 

และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษี

 

ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

 

และภาษีป้าย โดยมีแนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่น

 

ผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2560

 

 

คลิกที่นี่