รหัสบัญชีและรหัสอื่น พิมพ์
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ผังบัญชี  คลิกที่นี่

-  รหัสรายรับ  คลิกที่นี่

-  รหัสรายจ่าย  คลิกที่นี่

รหัสแผนงาน  คลิกที่นี่

-  ความหมายของเลขที่ผู้เบิก  คลิกที่นี่

-  ความหมายของเลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง  คลิกที่นี่

ความหมายของสถานะในการค้นหา รายงานขอซื้อขอจ้าง คลิกที่นี่ 

1

ความหมายของสถานะในการค้นหา เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง คลิกที่นี่

1

ความหมายของสถานะในการค้นหา สัญญาการยืมเงิน คลิกที่นี่

1

 - ความหมายของสถานะในการค้นหา ฎีกา คลิกที่นี่

1