การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 3 พ.ย.60 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ "สิทธิการรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรรหน้าลิงก์"

 สำหรับใช้งานรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรร ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ และภาษีสรรพามิต  

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขขั้นตอนการใช้งานการยืมเงินสะสม

กรณียืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ

กรณียืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด

ได้แก่ ยืมเงินบำนาญ และอื่นๆ  

คู่มือการใช้งาน 

การจัดทำสัญญาการยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่"

การจัดทำฎีกายืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

การคืนเงินยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๔๐ น.