การจัดส่งดอกเบี้ยเงินฝากสมทุบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ปี 2559 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ได้โอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เข้าบัญชีเงินฝากเทศบาลเรียบร้อยแล้ว 

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๔ น.