แก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหม่ โดย อปท. สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ 

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  สำหรับ อปท. ที่ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยใช้วิธี

ตามระเบียบเดิมไว้แล้ว และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หากประสงค์จะใช้ 

 วิธีการตามระเบียบเดิม สามารถดำเนินการต่อได้

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๔๗ น.