การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 ก.ย.60 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขให้สามารถจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จากแหล่งเงิน

รับฝากชดใช้ค่าความเสียหายได้

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"2. แก้ไขงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เมื่อเลือกเลขที่บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ และต้องการกระทบยอดเช็คค้างจ่าย

แก้ไขให้แสดงเลขที่เช็คของบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวันที่เป็นคู่โอนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗:๕๐ น.