การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 ส.ค.60 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน ของกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน

โดยให้สามารถเห็นข้อมูลสถานะการทำงาน

ที่หน้าจอแรกของระบบ 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"


2. แก้ไขรายงานการโอนงบประมาณ/เงินอุดหนุน 

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรับ

รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ให้แสดงข้อความ "อนุมัติเมื่อวันที่........." ที่หัวรายงาน

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  "คลิกที่นี่"  "คลิกที่นี่"

 

3. แก้ไขการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้ใส่แหล่งที่มาของเงิน

ของทรัพย์สินได้มากกว่า 1 แหล่งเงิน

คู่มือการใช้งาน 

"ฐานข้อมูลทรัพย์สิน"    "การยืม คืนทรัพย์สิน"    "จำหน่ายทรัพย์สิน"     "รับโอนทรัพย์สิน" 

"บันทึกสภาพทรัพย์สิน"      "รายงานทะเบียนทรัพย์สิน"      "ประวัติรายการซ่อมแซมทรัพย์สิน"   

"จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน"    " จัดทำงบทรัพย์สิน " 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๔๑ น.