ให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานผ่าน Internet Explorer (IE) พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

การปฏิบัติงานผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

ให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานผ่าน Internet Explorer (IE) อย่างเดียวเท่านั้น

 

 

ห้ามปฏิบัติงานผ่าน Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft edge หรืออื่น ๆ

เนื่องจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น สามารถทำฎีกาเบิกเงินได้

แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลในทะเบียนรายจ่าย ทำให้งบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๕ น.