การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 2 พ.ค.60 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  แก้ไขให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ

 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ฉบับแรกและฉบับเพิ่มเติมได้ 

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  และ "คลิกที่นี่" 

2.  แก้ไขให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ

 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณเก่าได้

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  และ "คลิกที่นี่" 

3. แก้ไขวิธีการบันทึกบัญชีเมื่อรับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจค้างจ่าย ให้บันทึกบัญชีโดย

เดบิต เงินฝากธนาคาร  

เครดิต เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 

  คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่" และ "คลิกที่นี่" 

4. แก้ไขการออกหลักฐานการรับเงิน ให้สามารถเลือก

การรับเงินเป็นเงินสด/เงินโอน/เช็ค/ตั๋วแลกเงินได้

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๔๔ น.