แก้ไขยอดค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีการปรับปรุงชื่อบัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี

ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2299 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 7 เมษายน 2560

ให้ตรวจสอบยอดเงินค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ที่ทะเบียนเงินรายรับ และให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง

โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ตัวอย่าง  ทะเบียนเงินรายรับ มีค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 120 บาท

แต่ในบัญชีแยกประเภทมียอดค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 220 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0 บาท

ให้ปรับปรุงบัญชีโดย

เดบิต ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์   120

                   เครดิต  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  120

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 เป็นต้นไป หากมีการรับเงินค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว ระบบจะบันทึกบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                  

และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ตามปกติ ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีแต่อย่างใด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๕๖ น.