การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 30 มีนาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  แก้ไขรายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

สามารถเลือกวันที่เพื่อเรียกดูข้อมูลได้

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่" 

2. รายงานขอซื้อขอจ้างกรณีไม่ทำสัญญา/ข้อตกลง

ให้ทิ้งงานได้  คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

3. รายงานขอซื้อขอจ้าง กรณีที่พิมพ์แล้ว จะไม่สามารถกดปุ่ม 

แก้ไขได้  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๐๖ น.