รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้งานของแต่ละรายการ

 

1.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายจ่าย

1.1  ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ หลักประกันสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.2  ปรับปรุงการแก้ไขเงินล่วงหน้า และหักคืนเงินล่วงหน้า คู่มือการใช้งาน

1.3 ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ เงินประกันผลงาน คู่มือการใช้งาน

1.4  ปรุงการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับการผิดสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.5  ปรับปรุงการยืมเงินสะสม คู่มือการใช้งาน

1.6  ปรับปรุงการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างจากแหล่งเงินกู้ ที่ได้บันทึกโครงการเงินกู้แต่ยังไม่ได้จัดซื้อ/จัดจ้างของปีที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน

1.7  ปรับปรุงการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาที่ใช้จากแหล่งเงินกู้ คู่มือการใช้งาน

1.8  ปรับปรุงฎีกาบำนาญ(ฎีกาเดียว) สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินรับฝาก กบท.
และเงินรับฝาก ชคบ. คู่มือการใช้งาน

 

2.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายรับ

   ปรับปรุงการลบฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี คู่มือการใช้งาน

 

3.      การปรับปรุงในระบบบัญชี

3.1  ปรับปรุงงบทดลอง คู่มือการใช้งาน

3.2  ปรับปรุงการโอนเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร คู่มือการใช้งาน

3.3  ปรับปรุงการรับ-การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ที่มีคู่โอนอัตโนมัติ คู่มือการใช้งาน

3.4  การโอนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

 

4.      การปรับปรุงรายการอื่นๆ ที่จะขึ้นระบบวันที่ 1 ต.ค. 59

4.1  การยืมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

4.2  การยืมเงินรับฝากอื่นๆ คู่มือการใช้งาน

4.3  ปรับปรุงการสร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้าและจัดรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
และเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง จากแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า 
คู่มือการใช้งาน

4.4  ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ กรณีรับชำระลูกหนี้ภาษี คู่มือการใช้งาน

4.5  ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขยอดการประเมินได้หลายราย คู่มือการใช้งาน 

4.6  การปรับปรุงบัญชีและทะเบียนรายจ่าย คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๖ น.