โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 10  - 14 มีนาคม 2557

ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 1 "คลิกที่นี่"