top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ (1 viewing) (1) ผู้เยี่ยมชม
Go to bottom ตอบกลับกระทู้นี้ รายการถูกบันทึก: 1
หัวข้อ: ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ
#149552
ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
ทม.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปางค่ะ ฐิติรัตน์ แน่นอุดร 0819509515
รับเงินศพด.ของปี2559 ซึ่งตั้งเป็นรายได้ค้างรับไว้ แล้วได้รับเงินในปี 2560 น้อยกว่าเงินที่ตั้งรับไว้ 200 บาท ซึ่งตามหนังสือสั่งการแจ้งแนวทางไว้ หากได้รับเงิน ให้ถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวน
ในตอนรับจัดเก็บได้ เดบิท เงินอุดหนุนฯ 120,700 เครดิต เงินรายรับ 120,700 (ในทะเบียนรายรับ) และเดบิท เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินรายได้อุดหนุนทั่วไปฯลฯ ในสมุดเงินสดรับ ซึ่งหนังสือสั่งการให้นำใบเสร็จที่รับถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวน งานการเงินจึงได้ทำใบผ่านกลับบัญชีโดย เดบิท เงินรายรับ เครดิต เงินอุดหนุนฯ พอปิดบัญชีในระบบและบัญชีมือยอดรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงก็ตรงกัน เงินสะสมก็ตรงกัน จึงปิดบัญชีในระบบ lsss พอมาดูงบทดลองหลังปิดบัญชีในระบบ พบยอดรายรับติดลบเท่ากับยอดที่ถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวน ตามหนังสือสั่งการ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะ กับยอดรายรับที่ติิดลบ กลับบัญชีเฉพาะในทะเบียนรายรับ ไม่ได้กลับบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย เพราะได้จ่ายเงินออกไปแล้วบางส่วน ไม่ทราบว่าการนำใบเสร็จมาถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวนตามหนังสือสังการ หมายถึงอะไรค่ะ ที่ทำกลับบัญชีถูกต้องหรือไม่ค่ะ ขอแนวทางแก้ไขด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
nan_jawaw (สมาชิก)
Junior Boarder
กระทู้: 36
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
#149556
Re:ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
รายการนี้รบกวนอปท.โทรมาเบอร์ Call Center 02-2066300 ค่ะ เพราะต้องสอบถามรายการเพิ่มเติมค่ะ
usagi (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 17287
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
#149600
Re:ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
ขอชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
เงินตกเบิกศพด.ปี 2557-2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริม
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1746 ลว. 31 ส.ค.2560 เรื่อง ซัหซ้แมหารดบิหจ่ายงปม.ประจำปีงปม.พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสนับสนุนศพด.เพิ่มเติม กรณีที่ 3 อปท.ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อชดเชยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วในปีเก่า น้อยกว่า ที่ได้ตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับไว้
1. คลิกรับเงินอท.ปีงปม.พ.ศ.2560ที่กน้าลิงก์และออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำใบนำส่งและใบสำคัญสรุปใบนำส่ง โดยระบบจะบันทึกบัญชีดังนี้ สมุดเงินสดรับ เดบิท เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินรายรับ ทะเบียนเงินรายรับ เดบิท เงินรายรับ เครดิต เงินอท.สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ
- ทม.พิชัยได้ดำเนินการในระบบคอมและระบบมือแล้ว
ยอดจัดสรร 120,700 บาท
2. จัดทำฎีกาถอนคืนเงินรายรับที่ได้รับตามข้อ 1 ทั้งจำนวนที่เมนูระบบบัญชี>การปรับปรุงบัญชี>ถอนคืนเงินรายรับ>ถอนคืนเงินรายรับในปี/ ข้ามปี และจัดทำฎีกา พร้อมจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน โดยเลือกวิธีเบิกเป็นใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีออกจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.และอน ุมัติรายงานการจัดทเช็ค/ใบถอน
-ทม.ไม่ได้ทำในระบบบัญชีคอม เพราะกองการศึกษาสรุปยอดให้หลัง 30 ก.ย.2560 จึงได้ทำใบผ่านทั่วไปถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวนเข้าไปในระบบบัญชีคอมและระบบมือ
โดย(กลับบัญชีกับตอนรับเงิน)เดบิท เงินอุดหนุนทั่วไปฯลฯ เครดิต เงินรายรับ 120,700 ทั้งจำนวน
3. บันทึกรับเงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ สำหรับเฉพาะยอดที่ได้รับเงินที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ>รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ>บันทึกการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน
ทม.ได้จัดทำใบผ่านรายการบัญีทั่วไปปรับปรุงยอดรายได้จากรัฐบาลค้างรับเท่าที่ได้รับเงินค ือ 23,740 บาท ซึ่งน้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ 200 บาท (ตั้งไว้ 23,940)โดยทำใบผ่านทั่วไปทั้งระบบคอมและระบบมือเข้าไปเอง
4.สำหรับยอดเงินท่่ีี่ยังได้ไม่ครบ ให้รายงานกรมส่งเสริมฯเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตืม
- ได้ดำเนินการของบเพิ่มเตืมแล้ว
- ทม.พิชัยได้จัดทำระบบมือโดยปิดบัญชี
แยกประเภททั้งรายรับและรายจ่ายแล้วและได้ยอดเงินรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง เพื่อเข้าเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบยอดรายรับและรายจ่ายแต่ละประเภทในงบทดลองในระบบบัญชีคอมแล้วมียอดตรงก น จึงได้ปิดบัญชีในระบบคอม โดยรับจริงเท่ากับ 87,145,301.41 รายจ่ายจริงเท่ากับ 73,499,203.27 รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงเท่ากับ 13,646,098.14 อัตราสำรองเงินสะสม 25% เท่ากับ
3,411,524.54 บาท ก็ตรงกันทั้งระบบมือกับระบบคอม
แต่หลังจากปิดบัญชีกลับไปดูงบทดลองหลังปิดบัญชีจึงพบว่ายอดเงินรายรับติดลบเท่ากับยอดที ถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวนคือ 120,700
nan_jawaw (สมาชิก)
Junior Boarder
กระทู้: 36
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
#149609
Re:ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
รายการนี้ต้องโทรถามนะคะ เพราะอธิบายไปแล้ว ว่าตอนถอนคืน ไม่ควรถอนคืนทั้งจำนวน
usagi (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 17287
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
#149626
Re:ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ตามหนังสือสั่งการกรณีที่ 3 บันทึกบัญชีด้วยมือ ข้อ 2 ที่ว่าบันทึกขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับที่ได้รับทั้งจำนวน แล้วทำการปรับปรุงบัญชีเพื่อลอยอดเงินรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจห ้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำในทะเบียนเงินรายรับ หมายความว่ายังไงค่ะ
ไม่ใช่การทำใบผ่านรายการถอนคืนเงินรายรับทั้งจำนวนเหรอคะ
(ตามความเข้าใจถ้าถอนคืนก็คือการกลับบัญชีกับตอนที่รับ)
ถ้าทำบันขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับที่ได้รับทั้งจำนวนนี้ไม่ต้องดำเนินการทางบัญชีเลยเห อคะ รบกวนด้วยค่ะเพราะตอนนี้จะแก้ที่ระบบมือค่ะ
nan_jawaw (สมาชิก)
Junior Boarder
กระทู้: 36
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
#149630
Re:ปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยอดรายรับติดลบ วันเวลาที่ตอบกระทู้  
รายการนี้รบกวนอปท.โทรมาเบอร์ Call Center 02-2066300 เท่านั้นค่ะ เพราะต้องสอบถามรายการเพิ่มเติมค่ะ ขออนุญาตไม่ตอบผ่านทางเว็บบอร์ดนะคะ เพราะถ้าสื่่อสารกันไม่เข้าใจรายการจะผิดค่ะ
usagi (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 17287
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
Go to top ตอบกลับกระทู้นี้
ขอขอบคุณ FireBoard

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.