top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก เมื่อเข้าระบบแล้วมีปัญหา
คำถามที่พบบ่อย
 • การเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   ( 46 รายการ )

  คำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ e-LAAS  การขอชื่อผู้ใช้ ขอรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้

 • ระบบงบประมาณ - การตั้งงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง   ( 20 รายการ )

  คำถามเกี่ยวกับ การทำงานกับระบบงบประมาณ การบันทึกข้อมูลร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายรับ การบันทึกร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย การพิมพ์รายงานประมาณการต่างๆ การอนุมัติ เทศบัญญัติฯ การโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ

   

 • ระบบข้อมูลรายรับ - การจัดเก็บรายได้   ( 21 รายการ )

  คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลการรับเงินจากผู้มาชำระภาษีประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมทั้งการรับเงินที่รัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดสรรให้ การจัดทำใบนำส่ง การจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง ทะเบียนเงินรายรับและสมุดเงินสดรับ นอกจากนั้นระบบข้อมูลรายรับยังประกอบไปด้วยรายงานทางการเงินต่างๆได้แก่ รายงาน ก.ค.1 ก.ค.2 รายงานต่างๆ

 • ระบบข้อมูลรายจ่าย - ขอซื้อขอจ้าง สัญญา ฏีกา   ( 44 รายการ )

  คำถามคำตอบ เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายแบบมีข้อผูกพัน การเบิกจ่ายแบบไม่มีข้อผูกพัน การยืมเงินงบประมาณ การตั้งโครงการ การขอซื้อขอจ้าง การทำสัญญา การจัดทำฎีกา การจัดทำเช็คและรายงานการจัดทำเช็ค การจัดการเงินประกันต่าง ๆ (คืน/ริบเงินประกันซอง, คืน/ริบเงินประกันสัญญา, คืน/ริบเงินประกันสัญญาเช่า, คืน/ริบเงินประกันผลงาน) และรายงานของระบบข้อมูลรายจ่าย

   x

 • ระบบข้อมูลบัญชี - การปรับปรุงรายการบัญชี   ( 20 รายการ )

  การปรับปรุงรายการบัญชี รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม งานบัญชีทั่วไป (สิ้นเดือน/ปี) รายงานงบการเงิน การบันทึกฐานข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน พันธบัตร หรือ หุ้น ที่มีภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

 • ฐานข้อมูล - ฐานข้อมูลเงินเดือน ผู้เสียภาษี   ( 3 รายการ )

  คำถามคำตอบต่างๆ เกี่ยวกับการบันทึกฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลเงินเดือน  ฐานข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ระบบข้อมูลผู้เสียภาษี การส่ง excel File ให้ upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบจริง

 • รายงาน และทะเบียนต่าง ๆ   ( 2 รายการ )

  คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ รายงาน และทะเบียนต่าง ๆ ในระบบ

 • ระเบียบ - ระเบียบเบิกจ่ายฯ พัสดุ งบประมาณ   ( 1 Article )

  คำถามคำตอบ เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ หาคำตอบที่นี่เลยค่ะ

 • การพิมพ์รายงาน - Printer   ( 6 รายการ )

  คำถามคำตอบต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์รายงาน ชนิดของเครื่อง printer พิมพ์รายงานได้ไม่ได้ ปัญหาต่างๆในการพิมพ์รายงานบนระบบ e-LAAS

   

 • การใช้งาน e-LAAS KM   ( 5 รายการ )

  คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน e-LAAS KM  ทุกเรื่องดูที่นี่ค่ะ

 • อื่น ๆ   ( 6 รายการ )

  เรื่องอื่นๆ ที่ไม่เข้าหมวดหมู่ใด ๆ

 • รายชื่อ อปท. ที่เปิดใช้งานชำระภาษีผ่านธนาคาร   ( 1 Article )
  รายชื่อ อปท. ที่เปิดใช้งานการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่่านธนาคาร

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.