top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ 

 

1. ให้ อปท. ที่มีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >

ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี > จัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

 

2. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระบบจะเปิดเมนู ให้ อปท.

สามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ผ่านฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีได้ ซึ่งหาก อปท.

รับชำระลูกหนี้ภาษีดังกล่าวแล้ว จะทำให้การจัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีไม่ถูกต้อง ดังนั้น จะไม่สามารถ

นำมาใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้

 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ฯ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.


กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 6,000 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

           

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

วันรายงานตัว

13.00 น. -  18.00 น.

วัน เดือน ปี

สถานะ

1

1 – 4 พฤศจิกายน 2560

1 พ.ย. 60

เต็ม

2

5 – 8 พฤศจิกายน 2560

5 พ.ย. 60

เต็ม

3

8 – 11 พฤศจิกายน  2560

8 พ.ย. 60

เต็ม 

4

12 – 15 พฤศจิกายน  2560

12 พ.ย. 60

เต็ม

5

15 – 18 พฤศจิกายน  2560

15 พ.ย. 60

เต็ม

6

19 – 22 พฤศจิกายน  2560

19 พ.ย. 60

เต็ม

7

22 – 25 พฤศจิกายน  2560

22 พ.ย. 60

เต็ม

8

26 – 29 พฤศจิกายน  2560

26 พ.ย. 60

เต็ม

9

29 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2560

29 พ.ย. 60

เต็ม

10

3 – 6 ธันวาคม  2560

3 ธ.ค. 60

เต็ม

11

6 - ธันวาคม  2560

6 ธ.ค. 60

เต็ม 

12

12 - 15  ธันวาคม  2560

12 ธ.ค. 60

เต็ม

13

17 - 20  ธันวาคม  2560

17 ธ.ค. 60

 เต็ม

14

20 - 23 ธันวาคม  2560

20 ธ.ค. 60

 เต็ม 

15

25 – 28 ธันวาคม 2560

25 ธ.ค. 60

 เต็ม  

16

3 – 6 มกราคม  2561

3 ม.ค. 61

 เต็ม  

17

6 – 9 มกราคม 2561

6 ม.ค. 61

 เต็ม   

18

9 – 12 มกราคม 2561

9 ม.ค. 61

 เต็ม  

19

16 – 19 มกราคม 2561

16 ม.ค. 61

 เต็ม   

20

21 – 24 มกราคม 2561

21 ม.ค. 61

เต็ม  

21

24 – 27 มกราคม 2561

24 ม.ค. 61

เต็ม  

22

28 – 31 มกราคม 2561

28 ม.ค. 61

 เต็ม   

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์  02-883-1588

หรือ 02-8831580

อปท.จะได้รับคู่มือการแนะนำการใช้งาน (ฉบับปรับปรุง ปี 2561) จำนวน 4 เล่ม

ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย และระบบบัญชี

 

รายละเอียด  "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๓๙ น.
 
การ post แยกประเภทด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๑๘ น.
 
การปิดบัญชีในระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

1. การรับและจ่ายเงิน ให้ดำเนินการ

ภายใน วันที่ 29 กันยายน 2560

2. การตั้งลูกหนี้ การกันเงิน บันทึกรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

การปรับปรุงบัญชี ดำเนินการได้ใน

วันที่ 25 กันยายน - 29 ธันวาคม 2560

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖:๔๙ น.
 
การบันทึกบัญชีกรณีดำเนินการในระบบ eGP เป็นค่าขายแบบแปลน แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าขายแบบแปลน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

กรณี อปท. ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เป็นค่าขายแบบแปลน

แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าขายแบบแปลนจากกรมบัญชีกลาง

ในปีงบประมาณ 2560 ให้ อปท. รับรู้เป็นรายได้

ของปีงบประมาณ 2560 ในระบบบัญชี e-LAAS

ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

       เครดิต  รายได้ (ประเภทที่ได้รับ)

2. ปีงบประมาณใหม่เมื่อได้รับเงิน ให้จัดทำใบผ่าน

รายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  เงินฝากธนาคาร

        เครดิต  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๔๑ น.
 
การบันทึกบัญชีกรณีได้รับแจ้งรายได้ภาษีจัดสรรที่ขอเบิกในระบบ GFMIS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

กรณี อปท. ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว

จัดสรรให้ อปท. ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเบิกในระบบ GFMIS

แต่ยังไม่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ 2560

ให้ อปท. รับรู้เป็นรายได้ของปีงบประมาณ 2560

(เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ,

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ฯลฯ) 

ในระบบบัญชี e-LAAS ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

       เครดิต  รายได้ (ประเภทที่ได้รับ)

2. ปีงบประมาณใหม่เมื่อได้รับเงิน ให้จัดทำใบผ่านรายการ

บัญชีทั่วไปและบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  เงินฝากธนาคาร

       เครดิต  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๒๐ น.
 
การรับเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ไม่เพียงพอ

 ตามหนังสือ สถ.ที่ มท 0808.2/10128-10203  ลว. 27 กันยายน 2560

 กรณีที่ตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับไว้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้บันทึกรับเงินผ่าน Link ตามปกติ

2. ให้นำใบเสร็จรับเงินนั้น  มาถอนคืนเงินรายรับเท่ากับที่ตั้ง

รายได้จากรัฐบาลค้างรับไว้

3. บันทึกรับเงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับเท่าที่ได้ตั้งไว้

- กรณีรับแจ้งไว้ในระบบให้บันทึกรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ในระบบ

- กรณีไม่ได้รับแจ้งในระบบไว้ให้จัดทำผ่านรายการบัญชีทั่วไป บันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินฝากธนาคาร

        เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๐๘ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 25

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4209
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33023
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน221716
mod_vvisit_counterเดือนนี้1089541
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1375702
mod_vvisit_counterAll days57047920

We have: 208 guests, 19 bots online
Your IP: 54.221.131.67
 , 
Today: ก.พ. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.