top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 22 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ 

ประจำปี 2561 รุ่นที่ 22

ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 204 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 แห่ง 

  

 

 รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๕๗ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 9 มกราคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  เพิ่มเมนู บันทึกสัญญาจากระบบ e-GP เพื่อบันทึกข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำบนระบบ e-GP 

 คู่มือการใช้งาน 

บันทึกสัญญาจากระบบ e-GP

ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP 

รับหลักประกันสัญญา(สัญญา e-GP)

จัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP 

 

2. เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน สิทธิในการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร

 สำหรับปฏิบัติงานรับภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 

คู่มือการใช้งาน 

การจัดการกลุ่มผู้ใช้ 

 

3. แก้ไขหน้าจอจัดทำฎีกาเบิกเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพิ่มช่องให้หัก  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, กบข., กสจ., ประกันสังคม, ค่าใช้จ่ายอื่น

 คู่มือการใช้งาน 

ฎีกาเงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด 

 

4. แก้ไขหน้าจอรับเงินอุดหนุนทั่วไปผ่าน Link 

คู่มือการใช้งาน 

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป GFMIS ผ่าน link

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙:๕๕ น.
 
การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

อปท. จะต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอเลข Company Code

สำหรับรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ใหม่

อปท.ไม่สามารถใช้เลข Company Code เดิมที่เปิดไว้รับชำระรายได้อื่น

 หรือรับชำระภาษีผ่านธนาคารที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ได้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๔๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 7 ธันวาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขรายงานรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย (กง.) ให้แสดงรายงาน

1 งาน 1 หน้า เพื่อให้หัวหน้าหน่วนงานผู้เบิกแต่ละงานลงนาม 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขทะเบียนเงินรายรับ ให้แสดงยอดประมาณการรายรับจากงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม โดยแสดงยอดตั้งแต่เดือนที่เลือกวันที่มีผลบังคับใช้

 

3. แก้ไขการบันทึกต่อท้ายสัญญา ให้มีหรือไม่มีเงินประกันผลงาน

มีหรือไม่มีเงินล่วงหน้า และมีหรือไม่มีค่าปรับการผิดสัญญา

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

4. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินเดือน บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน

แก้ไขให้สามารถเลือกดูรายงานย้อนหลังได้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๓ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 3 พ.ย.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ "สิทธิการรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรรหน้าลิงก์"

 สำหรับใช้งานรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรร ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ และภาษีสรรพามิต  

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขขั้นตอนการใช้งานการยืมเงินสะสม

กรณียืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ

กรณียืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด

ได้แก่ ยืมเงินบำนาญ และอื่นๆ  

คู่มือการใช้งาน 

การจัดทำสัญญาการยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่"

การจัดทำฎีกายืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

การคืนเงินยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๔๐ น.
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561

 

 คลิกที่นี่  


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๒๕ น.
 
จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ 

 

1. ให้ อปท. ที่มีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >

ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี > จัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

 

2. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระบบจะเปิดเมนู ให้ อปท.

สามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ผ่านฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีได้ ซึ่งหาก อปท.

รับชำระลูกหนี้ภาษีดังกล่าวแล้ว จะทำให้การจัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีไม่ถูกต้อง ดังนั้น จะไม่สามารถ

นำมาใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 25

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19065
mod_vvisit_counterเมื่อวาน19552
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้178278
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน173972
mod_vvisit_counterเดือนนี้719707
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1003691
mod_vvisit_counterAll days60037532

We have: 232 guests, 29 bots online
Your IP: 54.156.76.187
 , 
Today: พ.ค. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.