top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

 

 ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี

 

ประจำปี 2558 

 

 "คลิกที่นี่"

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 21 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

 

 ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุง 

 

โปรแกรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

 

ในวันที่ 21 กันยายน 2558 

 

โดยเพิ่มเมนู สำหรับบันทึกการกันเงินอุดหนุนทั่วไป

 

ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ

 

รายละเอียด "คลิกที่นี่"

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๔ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 21 - 22  กันยายน 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558

             1. เงินสงเคระาห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 3,004,396,800.- บาท                                

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

            2. เงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 16,759,647.- บาท

            3. เงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 21,998,060.- บาท

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๙ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน ระหว่างวันที่ 3 -  14 สิงหาคม 2558

           สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้ 

      1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 -  4 สิงหาคม 2558 ดังนี้

           1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 554,200.- บาท

           1.2 เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวนเงิน 535,413,441.- บาท

           1.3 ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 259,214,564.- บาท

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

      2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558)จำนวนเงิน 644,629,779.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 4 -  5, 14  สิงหาคม 2558                                          

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

       3. รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 1,956,900.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

     4. ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 13,132,500.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

     5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 182,500.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2558

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

     6. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จำนวนเงิน 20,171,337.17 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2558

รายละเอียด  คลิกที่นี่” บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

     7. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 24,620.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 10 สิงหาคม 2558 

รายละเอียด  คลิกที่นี่

                                                                                                                                     

                                               

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๕ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 กันยายน2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไป จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวนเงิน 6,900,000.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากะนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 18, 21 กันยายน 2558                                   

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๙ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ วันที่ 3 - 7 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

           1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์เด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 - 4  กันยายน 2558 ดังนี้

              1.1 เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 476,308,805.- บาท

              1.2  ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 269,317,108.- บาท   

            2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 8 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 4, 7 กันยายน 2558 ดังนี้

                2.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 1,340,000.- บาท

                2.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 1,288,000.- บาท

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๑ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 14 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

 

 ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุง 

 

โปรแกรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

 

ในวันที่ 14 กันยายน 2558 

 

โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุง

 

"บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ" กรณีที่กันเงิน

 

แบบก่อหนี้ผูกพันไว้ในระบบเป็น "บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย" 

 

และวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อบันทึกการกันเงิน

 

กรณีก่อหนี้ผูกพันระบบจะบันทึกบัญชีโดย

 

เดบิต  รายจ่าย (หมวดที่จ่าย)

 

                เครดิต   รายจ่ายค้างจ่าย 

 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์

 

วิธีปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน

 

การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๐ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 10 จาก 25

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4262
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33076
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน221716
mod_vvisit_counterเดือนนี้1089594
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1375702
mod_vvisit_counterAll days57047973

We have: 226 guests, 18 bots online
Your IP: 54.221.131.67
 , 
Today: ก.พ. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.