top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
รายการปรับปรุงระบบการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบ ได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หักและเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก ที่ท่านต้องการที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ > ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนฝ่ายการเมือง, ผู้รับเงินเดือนฝ่ายประจำ, ผู้รับบำนาญ, ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ข้อมูลพนักงาน หรือ  ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน

ก่อนการจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๐๙ น.
 
ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเงินเดือนและรายงานการจัดทำเช็คเงินเดือน ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน

และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

จึงขอให้ อปท. ยังไม่ต้องดำเนินการจัดทำฎีกาเงินเดือนสำหรับเดือน ม.ค. 59

 อปท. จะสามารถจัดทำฎีกาเงินเดือนในระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

 ก่อนจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๔๐ น.
 
การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เนื่องจากขณะนี้มีคำถามเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย
เงินรายจ่ายค้างจ่ายที่กันมาเบิกจ่ายในปี 2559 เป็นจำนวนมาก
จึงขอสรุปแนวทาง  การก่อหนี้หรือการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย เพื่อแจ้งให้ทราบดังนี้

1. กรณี อปท. ที่ปิดบัญชีปี 2558 ในระบบ ให้ไปก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงิน

โดยเลือกแหล่งเงินงบประมาณค้างจ่าย

2. กรณี อปท. ที่ลบข้อมูลปี 2558 เพื่อเริ่มใหม่ในปี 2559 ให้เบิกจ่ายที่เมนู
จัดทำฎีกา > รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนเข้าสู่ระบบ)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๐๕ น.
 
ประกาศงดให้บริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ระบบ Callcenter

งดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

และจะเปิดให้บริการตามปกติ

ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๗ น.
 
การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

  เรียนผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

 

ประกาศ

เรื่อง การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ขณะนี้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯได้ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Report Server ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ผู้ใช้งานระบบต้องมีการลงโปรแกรมสำหรับการพิมพ์รายงานเวอร์ชั่นใหม่

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตามรายละเอียดดังนี้

 

 <<คลิกที่นี่>>

               <<คลิกที่นี่>>

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗:๔๖ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 พฤศจิกายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

                 วันที่   30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558         

             สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

              1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) จำนวนเงิน 577,251,929.15 บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่ 

                2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่  3 – 5 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

                2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 653,349,200.- บาท

                2.2 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 2,398,871,610.- บาท

 

รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

             3. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

                   3.1เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 91,027,500.- บาท

 

รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

 

                   3.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวนเงิน 13,132,500.- บาท

 

                                             รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

        4. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่  3 – 5 พฤศจิกายน 2558

           -ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนเงิน 1,886,040,000.- บาท

 

                                              รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

       5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 1,029,486,000.- บาท  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2558

 

                            รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

           

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๒ น.
 
ขอชื่นชม อปท.ที่สามารถปิดบัญชีปี 2558 ได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ขอชื่นชม อปท. ที่มีความตั้งใจ

สามารถปิดบัญชีปี 2558 ในระบบได้

เพียงวันที่ 15 ต.ค.2558 จำนวน 2,237 แห่ง

1. อบจ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน                 

2. ทม.กันตัง จ.ตรัง

3. ทน.ระยอง จ.ระยอง                          

4. ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5. ทม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี          

6. ทม.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา  

7. ทม.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี                  

8. ทม.ชลบุรี จ.ชลบุรี

9. ทม.จันทบุรี จ.จันทบุรี                

10. อบต.กรงปินัง จ.ยะลา

อปท .อื่น ๆ คลิกที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๓ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 10 จาก 26

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1611

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23388
mod_vvisit_counterเมื่อวาน41307
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้98036
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน327605
mod_vvisit_counterเดือนนี้970719
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1301827
mod_vvisit_counterAll days63899415

We have: 546 guests, 19 bots online
Your IP: 54.80.87.62
 , 
Today: ส.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.