top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

  เรียนผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

 

ประกาศ

เรื่อง การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ขณะนี้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯได้ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Report Server ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ผู้ใช้งานระบบต้องมีการลงโปรแกรมสำหรับการพิมพ์รายงานเวอร์ชั่นใหม่

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตามรายละเอียดดังนี้

 

 <<คลิกที่นี่>>

               <<คลิกที่นี่>>

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗:๔๖ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 พฤศจิกายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

                 วันที่   30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558         

             สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

              1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) จำนวนเงิน 577,251,929.15 บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่ 

                2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่  3 – 5 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

                2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 653,349,200.- บาท

                2.2 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 2,398,871,610.- บาท

 

รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

             3. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

                   3.1เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 91,027,500.- บาท

 

รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

 

                   3.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวนเงิน 13,132,500.- บาท

 

                                             รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

        4. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ระหว่างวันที่  3 – 5 พฤศจิกายน 2558

           -ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนเงิน 1,886,040,000.- บาท

 

                                              รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

       5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 1,029,486,000.- บาท  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2558

 

                            รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

           

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๒ น.
 
ขอชื่นชม อปท.ที่สามารถปิดบัญชีปี 2558 ได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ขอชื่นชม อปท. ที่มีความตั้งใจ

สามารถปิดบัญชีปี 2558 ในระบบได้

เพียงวันที่ 15 ต.ค.2558 จำนวน 2,237 แห่ง

1. อบจ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน                 

2. ทม.กันตัง จ.ตรัง

3. ทน.ระยอง จ.ระยอง                          

4. ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5. ทม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี          

6. ทม.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา  

7. ทม.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี                  

8. ทม.ชลบุรี จ.ชลบุรี

9. ทม.จันทบุรี จ.จันทบุรี                

10. อบต.กรงปินัง จ.ยะลา

อปท .อื่น ๆ คลิกที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๓ น.
 
การดำเนินการลบข้อมูล ปี 2558 ในระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะดำเนินการลบข้อมูล ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอลบข้อมูล ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นจะดำเนินการลบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์             (e-LAAS) ปี 2558 ของ อปท. ที่ดำเนินการในระบบไม่ครบถ้วน และต้องการเริ่มต้นปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหนังสือแจ้งของ อปท.  โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป                   

         เมื่อมีข้อความว่า อปท. นี้ ลบข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใหม่ในปี 2559 ให้ อปท.           นำข้อมูลตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2558 ที่ อปท. จัดทำขึ้น         มาบันทึกโดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปในระบบเพื่อเป็นค่าตั้งต้นในการดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่http://km.laas.go.th/laaskm เข้าที่เมนู คู่มือและเอกสาร> คู่มือการใช้งาน e-LAAS ฉบับส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น>การบันทึกงบแสดงฐานะการเงินเป็นค่าตั้งต้นในระบบ

       สามารถตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่ลบข้อมูลแล้ว ได้  ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๖ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 28  - 29 ตุลาคม 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก (เดือนกันยายน 2558) จำนวนเงิน 279,786,248.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  28 - 29  ตุลาคม 2558

            

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

           

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๗ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558

             1. เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (เดือนกันยายน 2558) จำนวนเงิน 464,374,382.- บาท                                

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

            2. เงินค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 375,000.- บาท

            3. เงินค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 374,500.- บาท

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๑ น.
 
ระบบ callcenter e-LAAS เปิดให้บริการในที่ 26-27 ก.ย.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ระบบ callcenter e-LAAS  02-2066300

02-2419000 ต่อ 1607-1612 

จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 

 เวลา 09.00 น. -  16.00 น.

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 8.30-20.00 น.

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 8.30-22.00 น.

เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS

ในเรื่องการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี 2558

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๔๕ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 25

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4429
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33243
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน221716
mod_vvisit_counterเดือนนี้1089761
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1375702
mod_vvisit_counterAll days57048140

We have: 270 guests, 19 bots online
Your IP: 54.221.131.67
 , 
Today: ก.พ. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.