top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 5 ก.ค.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  แก้ไขให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างแหล่งเงินรับฝากค่าใช้จ่าย

ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

2.  แก้ไขให้สามารถยืมเงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ภาษีบำรุงท้องที่ 5% และเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

3. แก้ไขกรณีจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งเงินรับฝากอื่น ๆ

เมื่อมีค่าปรับการผิดสัญญา ให้บันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝากอื่น ๆ

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  และ   "คลิกที่นี่" 

 4. แก้ไขการแสดงเลขที่เอกสาร สำหรับรายงานขอซื้อขอจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง สัญญาการยืมเงิน

และสัญญาการยืมเงินสะสม ให้แสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อมีการสั่งพิมพ์รายงานแล้ว

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๔๘ น.
 
ประกาศยกเลิกฎีกาเบิกเงินบำนาญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น จะปรับปรุงเมนูการใช้งาน 

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ โดยจะนำข้อมูลการรับเงินบำเหน็จตกทอด  

และบำเหน็จดำรงชีพออก ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องยกเลิกฎีกาเบิกเงินบำนาญ

ของ อปท. จำนวน 32 แห่ง ที่จัดทำฎีกาเบิกเงินไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

หาก อปท. ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้าย ประสงค์จะวางฎีกาเบิกเงินบำนาญ

ให้จัดทำฎีกาเบิกเงินบำเหน็จ/บำนาญอื่น ๆ แทน

รายชื่อ อปท. "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๕๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 5 มิ.ย.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  เพิ่มเมนู ถอนคืนเงินรายรับข้ามปี (ก่อนเข้าระบบ) 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2.  แก้ไขฐานข้อมูลผู้รับบำนาญ ตัดประเภทการรับเงิน

 เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จตกทอด ออก

 หากประสงค์จะวางฎีกาเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ และ

เงินบำเหน็จตกทอด ให้วางฎีกาเบิกเงินบำเหน็จ/บำนาญ อื่น ๆ

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

3. แก้ไขการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง วิธีตกลงราคา

และวิธีกรณีพิเศษ กรณีเลือกทำสัญญา

    หรือทำบันทึกข้อตกลง ไม่ต้องบังคับเลือกชื่อเจ้าหนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๓๒ น.
 
ให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานผ่าน Internet Explorer (IE) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

การปฏิบัติงานผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

ให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานผ่าน Internet Explorer (IE) อย่างเดียวเท่านั้น

 

 

ห้ามปฏิบัติงานผ่าน Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft edge หรืออื่น ๆ

เนื่องจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น สามารถทำฎีกาเบิกเงินได้

แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลในทะเบียนรายจ่าย ทำให้งบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๕ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 2 พ.ค.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  แก้ไขให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ

 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ฉบับแรกและฉบับเพิ่มเติมได้ 

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  และ "คลิกที่นี่" 

2.  แก้ไขให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ

 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณเก่าได้

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  และ "คลิกที่นี่" 

3. แก้ไขวิธีการบันทึกบัญชีเมื่อรับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจค้างจ่าย ให้บันทึกบัญชีโดย

เดบิต เงินฝากธนาคาร  

เครดิต เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 

  คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่" และ "คลิกที่นี่" 

4. แก้ไขการออกหลักฐานการรับเงิน ให้สามารถเลือก

การรับเงินเป็นเงินสด/เงินโอน/เช็ค/ตั๋วแลกเงินได้

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๔๔ น.
 
แก้ไขยอดค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีการปรับปรุงชื่อบัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี

ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2299 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 7 เมษายน 2560

ให้ตรวจสอบยอดเงินค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ที่ทะเบียนเงินรายรับ และให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง

โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ตัวอย่าง  ทะเบียนเงินรายรับ มีค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 120 บาท

แต่ในบัญชีแยกประเภทมียอดค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 220 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0 บาท

ให้ปรับปรุงบัญชีโดย

เดบิต ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์   120

                   เครดิต  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  120

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 เป็นต้นไป หากมีการรับเงินค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว ระบบจะบันทึกบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                  

และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ตามปกติ ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีแต่อย่างใด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๕๖ น.
 
ประกาศปิดเมนูการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศปิดเมนู การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน


ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS จะปิดเมนู การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๑๗ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 29

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้30461
mod_vvisit_counterเมื่อวาน47852
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้122562
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน379198
mod_vvisit_counterเดือนนี้1424172
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1584874
mod_vvisit_counterAll days73832730

We have: 211 guests, 9 bots online
Your IP: 54.166.133.84
 , 
Today: มี.ค. ๒๖, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.