top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 7 ธันวาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขรายงานรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย (กง.) ให้แสดงรายงาน

1 งาน 1 หน้า เพื่อให้หัวหน้าหน่วนงานผู้เบิกแต่ละงานลงนาม 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขทะเบียนเงินรายรับ ให้แสดงยอดประมาณการรายรับจากงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม โดยแสดงยอดตั้งแต่เดือนที่เลือกวันที่มีผลบังคับใช้

 

3. แก้ไขการบันทึกต่อท้ายสัญญา ให้มีหรือไม่มีเงินประกันผลงาน

มีหรือไม่มีเงินล่วงหน้า และมีหรือไม่มีค่าปรับการผิดสัญญา

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

4. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินเดือน บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน

แก้ไขให้สามารถเลือกดูรายงานย้อนหลังได้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๓ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 3 พ.ย.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ "สิทธิการรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรรหน้าลิงก์"

 สำหรับใช้งานรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรร ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ และภาษีสรรพามิต  

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขขั้นตอนการใช้งานการยืมเงินสะสม

กรณียืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ

กรณียืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด

ได้แก่ ยืมเงินบำนาญ และอื่นๆ  

คู่มือการใช้งาน 

การจัดทำสัญญาการยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่"

การจัดทำฎีกายืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

การคืนเงินยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๔๐ น.
 
จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ 

 

1. ให้ อปท. ที่มีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >

ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี > จัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

 

2. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระบบจะเปิดเมนู ให้ อปท.

สามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ผ่านฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีได้ ซึ่งหาก อปท.

รับชำระลูกหนี้ภาษีดังกล่าวแล้ว จะทำให้การจัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีไม่ถูกต้อง ดังนั้น จะไม่สามารถ

นำมาใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้

 
การ post แยกประเภทด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๑๘ น.
 
การปิดบัญชีในระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

1. การรับและจ่ายเงิน ให้ดำเนินการ

ภายใน วันที่ 29 กันยายน 2560

2. การตั้งลูกหนี้ การกันเงิน บันทึกรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

การปรับปรุงบัญชี ดำเนินการได้ใน

วันที่ 25 กันยายน - 29 ธันวาคม 2560

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖:๔๙ น.
 
การบันทึกบัญชีกรณีดำเนินการในระบบ eGP เป็นค่าขายแบบแปลน แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าขายแบบแปลน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

กรณี อปท. ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เป็นค่าขายแบบแปลน

แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าขายแบบแปลนจากกรมบัญชีกลาง

ในปีงบประมาณ 2560 ให้ อปท. รับรู้เป็นรายได้

ของปีงบประมาณ 2560 ในระบบบัญชี e-LAAS

ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

       เครดิต  รายได้ (ประเภทที่ได้รับ)

2. ปีงบประมาณใหม่เมื่อได้รับเงิน ให้จัดทำใบผ่าน

รายการบัญชีทั่วไป และบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  เงินฝากธนาคาร

         เครดิต  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๕๗ น.
 
การรับเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ไม่เพียงพอ

 ตามหนังสือ สถ.ที่ มท 0808.2/10128-10203  ลว. 27 กันยายน 2560

 กรณีที่ตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับไว้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้บันทึกรับเงินผ่าน Link ตามปกติ

2. ให้นำใบเสร็จรับเงินนั้น  มาถอนคืนเงินรายรับเท่ากับที่ตั้ง

รายได้จากรัฐบาลค้างรับไว้

3. บันทึกรับเงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับเท่าที่ได้ตั้งไว้

- กรณีรับแจ้งไว้ในระบบให้บันทึกรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ในระบบ

- กรณีไม่ได้รับแจ้งในระบบไว้ให้จัดทำผ่านรายการบัญชีทั่วไป บันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินฝากธนาคาร

        เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๐๘ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37672
mod_vvisit_counterเมื่อวาน37896
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้116211
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน306716
mod_vvisit_counterเดือนนี้766934
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1250707
mod_vvisit_counterAll days77381440

We have: 504 guests, 15 bots online
Your IP: 3.90.207.89
 , 
Today: มิ.ย. ๑๘, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.