top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สถจ.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ สถจ.


 1.แก้ไขชื่อเมนู รายงานการเข้าสู่ระบบของ อปท.

เพื่อแสดงข้อมูลสถานะการอนุมัติงบประมาณ

และการปิดบัญชีประจำปีในระบบของ อปท.

เป็น ติดตามการปฏิบัติงาน ของ อปท.

(งบประมาณรายจ่าย/ปิดบัญชีประจำปี)

คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการปฎิบัติงานของ อปท. (งบประมาณรายจ่าย/ปิดบัญชีประจำปี)

 

 2. แก้ไขชื่อเมนูรายงานติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูล

การเข้าใช้งานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

โดยสามารถเรียกดูรายงานได้ทุกวัน เป็น

ติดตามการรับ-จ่ายเงินของ อปท.  

 คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. 

 

   3. แก้ไขรายงานติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. เพื่อแสดงรายละเอียด

การเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

เป็นสรุปการติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. (Excel)

  คู่มือการใช้งาน  

สรุปการติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. (Excel) 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๔ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

  1.เปลี่ยนผังบัญชี รหัสบัญชี 11020000  เงินฝากคลังจังหวัด

เป็น รหัสบัญชี 11020000  เงินฝากกระทรวงการคลัง

 

 2. แก้ไขเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ดังนี้

1) เพิ่มเงื่อนไขในการค้นหาฐานข้อมูลทรัพย์สิน

ได้แก่ สถานะ สถานที่ตั้ง งานที่รับผิดชอบ

2) หน้าจอเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน ช่องได้มาโดย

จากเดิมให้เลือก ได้มาโดย ซื้อ, รับบริจาค  เพิ่มให้เลือก รับโอน

เพื่อบันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการรับโอนทรัพย์สิน

3) ตัดเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รับโอนทรัพย์สินออก

กรณีต้องการเพิ่มข้อมูลทรัพย์สินจากการรับโอน ให้ใช้งานที่เมนู ระบบบัญชี >

ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

4) ตัดเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > จำหน่ายทรัพย์สินออก

กรณีต้องการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้ใช้งานที่เมนู ระบบบัญชี >

ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน

คู่มือการใช้งาน  

ฐานข้อมูลทรัพย์สิน

 

 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๔๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.เพิ่มเมนูสำหรับกำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงาน

สถานะการเงินประจำวัน

คู่มือการใช้งาน  

กำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 

 

 2. แก้ไขเมนูสำหรับเรียกดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

โดยการรวมไว้ในเมนูเดียว

คู่มือการใช้งาน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 

3.  เพิ่มเมนู รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

สำหรับเรียกดูรายงานรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) 

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

คู่มือการใช้งาน  

 รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

 

 

4.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ปุ่มเลือกโครงการ

 นำประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบำเหน็จ บำนาญออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 


5.  แก้ไขหน้าจอโอนงบประมาณปีปัจจุบัน และปีเก่า

เพิ่มให้มีช่องสำหรับระบุคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของรายการโอนลด 

คู่มือการใช้งาน   

โอนงบประมาณรายจ่าย

 โอนงบประมาณปีเก่า  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓:๔๗ น.
 
รายละเอียดการปรับปรุงระบบปี 2561 แยกตามเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

เดือนพฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่

เดือนธันวาคม 2560 คลิกที่นี่

เดือนมกราคม 2561 คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 2 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 30 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561  คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561 (สำหรับ สถจ.) คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2561  คลิกที่นี่

เดือนกรกฎาคม 2561  คลิกที่นี่

เดือนสิงหาคม 2561  คลิกที่นี่

เดือนสิงหาคม 2561 (สำหรับ สถจ.) คลิกที่นี่ 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๒๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 28 มิถุนายน 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

สถ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เริ่มใช้งานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยได้มีการแก้ไข

ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

เป็นต้นไป ให้สามารถเพิ่มโครงการ/รายการในประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. งบกลาง    ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

2. หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

3. หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

4. หมวดรายจ่ายอื่น  ประเภทรายจ่ายอื่น

5. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

7. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

8. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

สำหรับ อปท. ที่ได้ร่างประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 แล้ว

ระบบจะลบยอดเงินและคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในประเภทรายจ่ายดังกล่าวออก ดังนั้น ให้ อปท. เข้าไปดำเนินการ

ระบุยอดเงินและคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ให้ถูกต้อง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๑๑ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.ฐานข้อมูลลูกหนี้อื่นๆ  ได้แก่ เบิกเกินสิทธิ์

ตามคำพิพากษา ความผิดทางละเมิด และลูกหนี้ประเภทอื่นๆ

แก้ไขกรณีลูกหนี้ประเภทอื่น ๆ ให้สามารถระบุประเภทย่อยได้

เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ก่อนขึ้นใช้งานหากมีลูกหนี้ประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุประเภทย่อย

ระบบจะแสดงไว้ที่ ลูกหนี้ประเภทอื่น รอการปรับปรุง

เพื่อให้ อปท.สามารถปรับปรุงบัญชีได้

คู่มือการใช้งาน  

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นๆ

รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นๆ

รายงานรายละเอียด ลูกหนี้อื่นๆ 

 

 2. บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP หากเลือกมีหลักประกันสัญญา

ระบบบังคับต้องเลือกเจ้าหนี้

คู่มือการใช้งาน  

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

รับหลักประกันสัญญา(สัญญา e-GP) 

 

3.  เพิ่มข้อความแจ้งเตือนสำหรับการใช้งาน

เมนูการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร

"เอกสารแจ้งการประเมินและแบบฟอร์มการรับชำระผ่านธนาคาร

ใช้เฉพาะรับชำระภาษีภายในกำหนด และไม่มีเงินเพิ่ม" 

คู่มือการใช้งาน  

จัดทำแจ้งการประเมินภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดทำแจ้งการประเมินภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ 

จัดทำเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ภาษีป้าย 

 


4.  แก้ไขหน้าจอฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี

การบันทึกที่อยู่ทรัพย์สิน ช่องเลขที่โฉนด ให้กรอกข้อความได้ 50 อักขระ

เมื่อใส่ครบ 50 อักขระแล้ว ระบบจะล็อกไม่ให้กรอกข้อความได้อีก

คู่มือการใช้งาน  

เพิ่มรายการผู้ชำระภาษี 

 

5.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 ปุ่มเลือกโครงการ นำหมวดเงินเดือน และค่าตอบแทน ออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 

6.  แก้ไขทะเบียนรายจ่าย เมื่อเลือก แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 

แหล่งเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่ต้องเลือกโครงการ

 สำหรับแหล่งเงินอื่น ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินกู้ ฯลฯ

สามารถเลือกโครงการได้ตามปกติ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๔๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สถจ.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ สถจ.

 

1. แก้ไขรายงานติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูล

การเข้าใช้งานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

โดยสามารถเรียกดูรายงานได้ทุกวัน

 คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. 

 2. แก้ไขรายงานการเข้าสู่ระบบของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูลสถานะ

การอนุมัติงบประมาณ และการปิดบัญชีประจำปีในระบบของ อปท.

คู่มือการใช้งาน  

การเข้าสู่ระบบของ อปท.  

   3. เพิ่มรายงานติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. เพื่อแสดงรายละเอียด

การเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

  คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๓๔ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37579
mod_vvisit_counterเมื่อวาน37896
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้116118
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน306716
mod_vvisit_counterเดือนนี้766841
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1250707
mod_vvisit_counterAll days77381347

We have: 473 guests, 15 bots online
Your IP: 3.90.207.89
 , 
Today: มิ.ย. ๑๘, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.