top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การให้บริการระบบ call center e-LAAS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ระบบ call center e-LAAS  02-206-6300

บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS

ในเรื่องการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี 2560 

ในวันและเวลา ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น. 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 8.30-22.00 น.

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๑ น.
 
ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

 ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี

 

ประจำปี 2560 

 

 "คลิกที่นี่"

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๗ น.
 
แก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหม่ โดย อปท. สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ 

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  สำหรับ อปท. ที่ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยใช้วิธี

ตามระเบียบเดิมไว้แล้ว และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หากประสงค์จะใช้ 

 วิธีการตามระเบียบเดิม สามารถดำเนินการต่อได้

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๔๗ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 ก.ย.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขให้สามารถจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จากแหล่งเงิน

รับฝากชดใช้ค่าความเสียหายได้

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"2. แก้ไขงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เมื่อเลือกเลขที่บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ และต้องการกระทบยอดเช็คค้างจ่าย

แก้ไขให้แสดงเลขที่เช็คของบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวันที่เป็นคู่โอนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗:๕๐ น.
 
รายละเอียดการปรับปรุงระบบปี 2560 แยกตามเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

ดือนธันวาคม 2559 คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2560 คลิกที่นี่

เดือนเมษายน 2560 คลิกที่นี่

เดือนเมษายน 2560 (ปรับปรุงรหัสบัญชี) คลิกที่นี่ 

เดือนพฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนมิถุนายน 2560 คลิกที่นี่ 

ดือนกรกฎาคม 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนสิงหาคม 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนกันยายน 2560 คลิกที่นี่


  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๐๘ น.
 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๑๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 ส.ค.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน ของกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน

โดยให้สามารถเห็นข้อมูลสถานะการทำงาน

ที่หน้าจอแรกของระบบ 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"


2. แก้ไขรายงานการโอนงบประมาณ/เงินอุดหนุน 

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรับ

รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ให้แสดงข้อความ "อนุมัติเมื่อวันที่........." ที่หัวรายงาน

คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"  "คลิกที่นี่"  "คลิกที่นี่"

 

3. แก้ไขการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้ใส่แหล่งที่มาของเงิน

ของทรัพย์สินได้มากกว่า 1 แหล่งเงิน

คู่มือการใช้งาน 

"ฐานข้อมูลทรัพย์สิน"    "การยืม คืนทรัพย์สิน"    "จำหน่ายทรัพย์สิน"     "รับโอนทรัพย์สิน" 

"บันทึกสภาพทรัพย์สิน"      "รายงานทะเบียนทรัพย์สิน"      "ประวัติรายการซ่อมแซมทรัพย์สิน"   

"จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน"    " จัดทำงบทรัพย์สิน " 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๔๑ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 25

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18963
mod_vvisit_counterเมื่อวาน19552
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้178176
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน173972
mod_vvisit_counterเดือนนี้719605
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1003691
mod_vvisit_counterAll days60037430

We have: 205 guests, 31 bots online
Your IP: 54.156.76.187
 , 
Today: พ.ค. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.