top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การดำเนินการลบข้อมูล ปี 2558 ในระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะดำเนินการลบข้อมูล ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอลบข้อมูล ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นจะดำเนินการลบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์             (e-LAAS) ปี 2558 ของ อปท. ที่ดำเนินการในระบบไม่ครบถ้วน และต้องการเริ่มต้นปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหนังสือแจ้งของ อปท.  โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป                   

         เมื่อมีข้อความว่า อปท. นี้ ลบข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใหม่ในปี 2559 ให้ อปท.           นำข้อมูลตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2558 ที่ อปท. จัดทำขึ้น         มาบันทึกโดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปในระบบเพื่อเป็นค่าตั้งต้นในการดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่http://km.laas.go.th/laaskm เข้าที่เมนู คู่มือและเอกสาร> คู่มือการใช้งาน e-LAAS ฉบับส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น>การบันทึกงบแสดงฐานะการเงินเป็นค่าตั้งต้นในระบบ

       สามารถตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่ลบข้อมูลแล้ว ได้  ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๖ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 28  - 29 ตุลาคม 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก (เดือนกันยายน 2558) จำนวนเงิน 279,786,248.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  28 - 29  ตุลาคม 2558

            

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

           

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๗ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558

             1. เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (เดือนกันยายน 2558) จำนวนเงิน 464,374,382.- บาท                                

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

            2. เงินค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 375,000.- บาท

            3. เงินค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 374,500.- บาท

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๑ น.
 
ระบบ callcenter e-LAAS เปิดให้บริการในที่ 26-27 ก.ย.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ระบบ callcenter e-LAAS  02-2066300

02-2419000 ต่อ 1607-1612 

จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 

 เวลา 09.00 น. -  16.00 น.

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 8.30-20.00 น.

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 8.30-22.00 น.

เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS

ในเรื่องการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี 2558

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๔๕ น.
 
ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

 

 ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงและปิดบัญชี

 

ประจำปี 2558 

 

 "คลิกที่นี่"

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 21 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

 

 ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุง 

 

โปรแกรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

 

ในวันที่ 21 กันยายน 2558 

 

โดยเพิ่มเมนู สำหรับบันทึกการกันเงินอุดหนุนทั่วไป

 

ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ

 

รายละเอียด "คลิกที่นี่"

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๔ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 21 - 22  กันยายน 2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558

             1. เงินสงเคระาห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 3,004,396,800.- บาท                                

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

            2. เงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 16,759,647.- บาท

            3. เงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 21,998,060.- บาท

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๙ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 19

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11528
mod_vvisit_counterเมื่อวาน14731
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้72372
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน91240
mod_vvisit_counterเดือนนี้345505
mod_vvisit_counterเดือนก่อน452474
mod_vvisit_counterAll days43246065

We have: 87 guests, 53 bots online
Your IP: 54.198.147.76
 , 
Today: ก.ค. ๒๘, ๒๕๕๙
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.