top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                             

                                       รายละเอียด "คลิกที่นี่"

                        

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๑ น.
 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยมือและระบบบัญชี e-LAAS สำหรับการสร้างครู ก ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยมือ

 

และระบบบัญชี e-LAAS สำหรับการสร้างครู ก

 

ประจำปี 2558 

 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558

 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 164 ราย

 

จากสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗:๐๗ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                             

                                                 รายละเอียด "คลิกที่นี่"

                        

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๑ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ วันที่ 24 สิงหาคม2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ วันที่ 24 สิงหาคม2558

                โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) งวดที่ 4เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 638,700.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

                                    รายละเอียด "คลิกที่นี่"                                   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๒ น.
 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ วันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ วันที่ 8 -  24 กรกฎาคม 2558

           สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

          1. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมิถุนายน 2558) ของ อบต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวนเงิน 213,300 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

          2. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) ของ อบต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 808,200 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

           3. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 10, 13, 15 กรกฎาคม 2558 มีดังนี้

             3.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 8,614,885 บาท

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่  บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

              3.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 91,460,700 บาท 

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

               3.3 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 91,973,596 บาท

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ " คลิกที่นี่"

              3.4 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 20,521,600 บาท

                                        รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

            4. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13-14, 16 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               4.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 57,682,500 บาท

               4.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 2,513,900,165 บาท

               4.3 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 2,513,900,165 บาท

               4.4 เงินอุดหนุนรายการเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 4,416,725,820 บาท

              4.5 เงินอุดหนุนรายการสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 281,542,000 บาท

             4.6 เงินอุดหนุนรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 114,274,500 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

 

              4.7 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 69,699,000 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13 - 14, 16 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

            5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเงิน 26,360,844 บาท                         5.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 6,291,480 บาท

            5.3 ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 22,757,621 บาท

            5.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 4,303,500 บาท

            5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 9,127,818 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 310,992 บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13 - 14, 16 กรกฎาคม 2558

                          รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          7. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 583,541,364.53 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558

                          รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่   

                                                                                                         

         8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 182,500 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          9. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 20 – 21 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               9.1  เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 20,910,000 บาท

                                รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

              9.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 47,856,149 บาท

              9.3  เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 167,914,891 บาท                                                                                              

                              รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

         10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 1,215,965,700 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 20 – 21 กรกฎาคม 2558

                               รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่ 

         11. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)จำนวนเงิน 9,317,854,800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  23 - 24 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 7 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 23 - 24  กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               12.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 4,842,500 บาท

              12.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 2,040,500 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          13. รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 511,890.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

                                              

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๒ น.
 
การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 <<คลิกที่นี่>>

               <<คลิกที่นี่>>

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๓ น.
 
วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-LAAS เข้าระบบไม่ได้ รอนานเกินกว่าปกติ เมนูซ้อนผิดปกติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

เนื่องจากมีการปรับปรุง Server ของระบบบัญชี e-LAAS

หากท่านพบปัญหาการใช้งานระบบ 

เข้าระบบไม่ได้ รอนานเกินกว่าปกติ เมนูซ้อนผิดปกติ

 วิธีแก้ไข  "คลิกที่นี่"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๕ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 17

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6876
mod_vvisit_counterเมื่อวาน20651
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้68157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน115301
mod_vvisit_counterเดือนนี้448289
mod_vvisit_counterเดือนก่อน629040
mod_vvisit_counterAll days39465602

We have: 501 guests, 5 members, 31 bots online
Your IP: 54.234.215.185
 , 
Today: พ.ย. ๒๖, ๒๕๕๘
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.