top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้งานของแต่ละรายการ

 

1.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายจ่าย

1.1  ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ หลักประกันสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.2  ปรับปรุงการแก้ไขเงินล่วงหน้า และหักคืนเงินล่วงหน้า คู่มือการใช้งาน

1.3 ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ เงินประกันผลงาน คู่มือการใช้งาน

1.4  ปรุงการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับการผิดสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.5  ปรับปรุงการยืมเงินสะสม คู่มือการใช้งาน

1.6  ปรับปรุงการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างจากแหล่งเงินกู้ ที่ได้บันทึกโครงการเงินกู้แต่ยังไม่ได้จัดซื้อ/จัดจ้างของปีที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน

1.7  ปรับปรุงการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาที่ใช้จากแหล่งเงินกู้ คู่มือการใช้งาน

1.8  ปรับปรุงฎีกาบำนาญ(ฎีกาเดียว) สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินรับฝาก กบท.
และเงินรับฝาก ชคบ. คู่มือการใช้งาน

 

2.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายรับ

   ปรับปรุงการลบฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี คู่มือการใช้งาน

 

3.      การปรับปรุงในระบบบัญชี

3.1  ปรับปรุงงบทดลอง คู่มือการใช้งาน

3.2  ปรับปรุงการโอนเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร คู่มือการใช้งาน

3.3  ปรับปรุงการรับ-การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ที่มีคู่โอนอัตโนมัติ คู่มือการใช้งาน

3.4  การโอนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

 

4.      การปรับปรุงรายการอื่นๆ ที่จะขึ้นระบบวันที่ 1 ต.ค. 59

4.1  การยืมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

4.2  การยืมเงินรับฝากอื่นๆ คู่มือการใช้งาน

4.3  ปรับปรุงการสร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้าและจัดรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
และเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง จากแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า 
คู่มือการใช้งาน

4.4  ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ กรณีรับชำระลูกหนี้ภาษี คู่มือการใช้งาน

4.5  ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขยอดการประเมินได้หลายราย คู่มือการใช้งาน 

4.6  การปรับปรุงบัญชีและทะเบียนรายจ่าย คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๖ น.
 
วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

          

ดาวน์โหลดวิธีปฏิบัติงาน ฯ   "คลิกที่นี่"                 

 

          

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๕๓ น.
 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                             ประกาศ!!!

       ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน "คลิกที่นี่"

สามารถถาม ตอบ ปัญหา แนะนำการปฏิบัติงาน

ที่เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ "คลิกที่นี่"

และเพื่อเป็นการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน

สามารถประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน โดย "คลิกที่นี่"

 

          

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๐๕ น.
 
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

ประจำปี 2559 รุ่นที่ 10

 

ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2559

 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 299 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73 แห่ง

 ในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม่

ตราด นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา

พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม

ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา

สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี

สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี   

 

รุ่นที่     1-9 "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๓๑ น.
 
รายการปรับปรุงระบบการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบ ได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หักและเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก ที่ท่านต้องการที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ > ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนฝ่ายการเมือง, ผู้รับเงินเดือนฝ่ายประจำ, ผู้รับบำนาญ, ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ข้อมูลพนักงาน หรือ  ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน

ก่อนการจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๐๙ น.
 
ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเงินเดือนและรายงานการจัดทำเช็คเงินเดือน ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน

และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

จึงขอให้ อปท. ยังไม่ต้องดำเนินการจัดทำฎีกาเงินเดือนสำหรับเดือน ม.ค. 59

 อปท. จะสามารถจัดทำฎีกาเงินเดือนในระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

 ก่อนจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๔๐ น.
 
รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันที่ 11 ม.ค. 59 เป็นต้นไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันที่ 11 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้งานของแต่ละรายการ

 

1.      ปรับปรุงให้ระบบสามารถจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา เงินรับฝากที่ได้รับมาได้ คู่มือการใช้งาน

2.      ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนฎีกาเดียวตัดทุกแผนงาน ที่มีการหักค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก คู่มือการใช้งาน

3.      ปรับปรุงให้สามารถจัดทำฎีกาเงินเดือนฝ่ายการเมือง และมีเมนูสำหรับปรับปรุงข้อมูลผู้รับเงินเดือนฝ่ายการเมือง คู่มือการใช้งาน

**กรณีจัดทำฎีกาเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงานและไม่ได้อนุมัติรายงานการจัดทำเช็คก่อนวันที่ 11 ม.ค. 59  ฎีกาเงินเดือนและเช็คจะถูกยกเลิกโดยระบบ ให้ อปท. ดำเนินการจัดทำฎีกาเงินเดือนใหม่

4.      ปรับปรุงให้มีบัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และมีเมนูสำหรับบันทึกรับและจ่ายเงินลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน คู่มือการใช้งาน

5.      ปรับปรุงให้มีรายงาน ดังนี้  คู่มือการใช้งาน

5.1  กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)

5.2  กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)

5.3  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

5.4  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินกู้

5.5  งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

5.6  งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้

6.      ปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายกรณีจัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา เป็นบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย และมีหมายเหตุประกอบบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย กรณีจัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา คู่มือการใช้งาน

7.      ปรับปรุงการจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีมีการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอื่น ๆ ให้ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลเงินรับฝากอื่น ๆ ให้อัตโนมัติ คู่มือการใช้งาน

8.      ปรับปรุงหน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ให้ระบบแสดงคำชี้แจงของประมาณการเดิม เพื่อให้สามารถคัดลอกข้อความเดิมได้ หากไม่มีคำชี้แจงประมาณการเดิม ให้สามารถเพิ่มคำชี้แจงได้ คู่มือการใช้งาน

9.      ปรับปรุงให้มีฐานข้อมูลลูกหนี้รายได้อื่น ๆ และลูกหนี้อื่น ๆ คู่มือการใช้งาน

10.  ปรับปรุงให้มีฐานข้อมูลเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด และสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดมาแสดงเป็นหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน คู่มือการใช้งาน

           11.  ปรับปรุงการจัดทำรายงานการจัดทำเช็คของฎีกาเงินเดือน 1 ฎีกาตัดทุกงาน 

     บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ให้สามารถเลือกจ่ายเงินได้หลายธนาคาร คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๒๔ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 21

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18276
mod_vvisit_counterเมื่อวาน13831
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้76031
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน194751
mod_vvisit_counterเดือนนี้158990
mod_vvisit_counterเดือนก่อน777248
mod_vvisit_counterAll days44186739

We have: 872 guests, 1 members, 25 bots online
Your IP: 184.73.107.18
 , 
Today: ธ.ค. ๐๘, ๒๕๕๙
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.