top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 25 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

เพิ่มประเภทรายจ่าย “เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน” ที่งบกลาง

 รหัสรายจ่ายในระบบบัญชี (e-LAAS)  "5110301"

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

อปท. สามารถโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปยังประเภทรายจ่าย "เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน" 
เพื่อเบิกจ่ายที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำฎีกา > งบกลาง  >  
ฎีกางบกลางอื่นๆ (กรณีไม่ได้จัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๓๕ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 21 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ และการรับภาษีจัดสรรทุกกรณี
เปลี่ยนจากการออกใบเสร็จรับเงิน  เป็นออกหลักฐานการรับเงิน

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผ่าน Link

 


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๔๓ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 11 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เก็บตก - ประกาศ
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้


1.   
เพิ่มให้มี ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

 คู่มือการใช้งาน

 

2.    การออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่่และภาษีป้าย กรณีเลือกรับชำระที่อยู่ทรัพย์สิน

มากกว่า 1 ที่อยู่ทรัพย์สิน ให้ระบบแสดงที่อยู่ที่ทรัพย์สิน

ที่เลือกในเอกสารแนบท้ายใบเสร็จรับเงิน

คู่มือการใช้งาน

 

 3.    การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน


ปรับปรุงให้สามารถระบุชื่อผู้รับเงินที่เช็คได้

คู่มือการใช้งาน

 

4.  การจัดทำรายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น ๆ (กค.3) 

 ปรับปรุงให้สามารถเลือกปีที่จะจัดทำได้


คู่มือการใช้งาน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑:๓๐ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 5 พ.ย. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                                 ประกาศ!!

                    ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

             ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

        บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

 

               1.    เพิ่ม เมนูกำหนดชื่อและตำแหน่ง

                  สำหรับการจัดทำใบนำส่งเงิน

          และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน                                  

                             คู่มือการใช้งาน

 

    2.    แก้ไข ชื่อเมนู ชื่อโครงการกันเงิน (ก่อนเข้าระบบ)

             เป็น สร้างโครงการรายจ่ายค้างจ่าย"

****ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ได้กันเงินในระบบ****

           และ  แหล่งเงิน ค้างจ่าย(ก่อนเข้าระบบ)

                  เป็น "รายจ่ายค้างจ่าย"

                            คู่มือการใช้งาน

 

                3.   แก้ไขหน้าฎีการายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

ให้แสดง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก 

                        และหน่วยงานผู้เบิก

            จากฎีกายืมเงินของสัญญาการยืมเงิน

                             คู่มือการใช้งาน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:๒๖ น.
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ

การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี

ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เพื่อเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชีที่ซ้ำซ้อน

จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียว

 

1. วิธีการดำเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 5912

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561  “คลิกที่นี่

2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  คลิกที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๑๗ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 10 ต.ค. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

                                ประกาศ!!

                    ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

             ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

        บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

               1.    เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                                     คู่มือการใช้งาน  

 

          2.    แก้ไขรายงานขอซื้อขอจ้างเพิ่มให้กรอกข้อมูล

                 “หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

                                    คู่มือการใช้งาน  

 

                3.   แก้ไขฐานข้อมูลเจ้าหนี้ผู้รับจ้าง

       กรณีบุคคลธรรมดา บังคับกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

                             คู่มือการใช้งาน  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๕๐ น.
 
การปิดบัญชีในระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ปิ่นมณี พึ่งชาติ   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.


                           ประกาศ !!!!

       1. การรับและจ่ายเงิน ให้ดำเนินการ

            ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

 

          2. การตั้งลูกหนี้ การกันเงิน

           บันทึกรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

          การปรับปรุงบัญชี ดำเนินการได้

  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 28 ธันวาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๕๑ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 29

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20885
mod_vvisit_counterเมื่อวาน45855
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้245158
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน352362
mod_vvisit_counterเดือนนี้873880
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1634563
mod_vvisit_counterAll days74917001

We have: 470 guests, 1 members, 15 bots online
Your IP: 34.230.84.215
 , 
Today: เม.ย. ๑๙, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.