top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
ปรับปรุงระบบในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

1. การบันทึกรายการรับและจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

กรณีที่กระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ขึ้นใช้งานวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป 

คู่มือการใช้งาน

 

2. การปรับปรุงการแสดงรายงาน

และพิมพ์รายงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ขึ้นใช้งานวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งาน

 

3. การปรับปรุงเมนูสำหรับบันทึกจำหน่ายทรัพย์สิน

ขึ้นใช้งานวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป

 

คู่มือการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒:๐๑ น.
 
การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑:๔๔ น.
 
รายการแก้ไขโปรแกรมวันที่ 7/2/62 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!! 

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น 

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ 

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ยกเลิกการพิมพ์ใบถอนเงินออกจากระบบ  

เนื่องจากแต่ละธนาคารมีรูปแบบใบถอนเงินไม่เหมือนกัน  

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบถอนเป็นประจำ 

คู่มือการใช้งาน 

2. แก้ไขการพิมพ์จำนวนเงินที่หน้าเช็ค ให้แสดงเป็น 

 "-" หน้าหลังจำนวนเงินแทน ดอกจัน 

3. เพิ่มเมนูรับชำระลูกหนี้รายได้อื่นๆ ที่การจัดเก็บได้นอกสถานที่ 

คู่มือการใช้งาน  

4. กลุ่มผู้ใช้ ช่าง,ทะเบียนราษฎร์, สาธารณสุข  

สามารถใช้งาน เมนูจัดเก็บนอกสถานที่ได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๔๕ น.
 
ประกาศรายชื่อรุ่น 1-2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ลลิดา ปกรณ์กาญจน์   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562

หนังสือราชการ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่น 1 - 2 คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๓๐ น.
 
การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ลลิดา ปกรณ์กาญจน์   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

New !!

ประกาศ!!


เรื่อง การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

  และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ที่ มท 0808.4/ว 297 ลว. 21 มกราคม 2562

 

  ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไขปรับปรุง

  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

  ทั้งนี้ ให้ อปท. ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ดังนี้


1. แก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ อปท. ได้นำเข้าระบบไปแล้ว

  โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

  เช่น ค่าเสื่อมราคา หน่วยนับสินทรัพย์ เป็นต้น

โดยเริ่มดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

คู่มือการใช้งาน  คลิกที่นี่

 

2. แบบรายงานสินทรัพย์ของ  อปท. - สท. 1, สท. 2, สท. 3

  จะสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์

  เพื่อนำส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดได้

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๕๗ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ 16/1/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง แก้ไขกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้

1. เพิ่มและแก้ไขสิทธิการใช้งาน

ในกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ

รายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน

2. ยกเลิกกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินรายจ่าย

กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินรายรับ

กลุ่มเจ้าหน้าที่งบประมาณตามแผนงาน

ให้ อปท. เพิ่มสิทธิการใช้งาน

ให้กับผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวใหม่

ตั้งแต่วันที่  21  มกราคม 2562  เป็นต้นไป

 

คู่มือการใช้งาน

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗:๓๕ น.
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 7 มกราคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 


ประกาศ!!


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น


ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ


บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตั้งแต่วันที่   มกราคม 2562  เป็นต้นไป ดังนี้


เพิ่มรายงานและทะเบียน และแก้ไข 7 รายการ ดังนี้


1. รายงานรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน


คู่มือการใช้งาน


2. รายงานทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง


คู่มือการใช้งาน


3. รายงานทะเบียนเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง


คู่มือการใช้งาน


4. ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


คู่มือการใช้งาน


5. ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน


คู่มือการใช้งาน


6. รายงานทะเบียนสัญญาการยืมเงินสะสม


คู่มือการใช้งาน


7. แก้ไขการจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP ส่วนการระบุงวดที่เบิกจ่าย

ให้ระบุเป็นตัวอักษรในช่องเดียว คู่มือการใช้งาน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒:๔๖ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38399
mod_vvisit_counterเมื่อวาน37896
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้116938
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน306716
mod_vvisit_counterเดือนนี้767661
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1250707
mod_vvisit_counterAll days77382167

We have: 476 guests, 13 bots online
Your IP: 3.90.207.89
 , 
Today: มิ.ย. ๑๘, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.