ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS แหล่ง สืบค้น ข้อมูลความรู้ คำถาม-คำตอบ ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 Thu, 27 Aug 2015 19:16:36 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:-e-laas-8-2558&catid=1:announce&Itemid=50  

                             

                                                 รายละเอียด "คลิกที่นี่"

                        

]]>
frontpage Mon, 24 Aug 2015 17:00:00 +0000
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน สิงหาคม 2558 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:-e-laas-2557&catid=112:๒๕๕๘-%m-๐๑-๐๖-%M-%S&Itemid=75

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือนสิงหาคม2558

                โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) งวดที่ 4เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 638,700.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

                                    รายละเอียด "คลิกที่นี่"                                   

 

]]>
frontpage Tue, 30 Jun 2015 17:00:00 +0000
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน กรกฎาคม 2558 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:-e-laas-2557&catid=112:๒๕๕๘-%m-๐๑-๐๖-%M-%S&Itemid=75

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน กรกฎาคม 2558

           สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

          1. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมิถุนายน 2558) ของ อบต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวนเงิน 213,300 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

          2. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) ของ อบต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 808,200 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

           3. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 10, 13, 15 กรกฎาคม 2558 มีดังนี้

             3.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 8,614,885 บาท

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่  บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

              3.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 91,460,700 บาท 

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

               3.3 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 91,973,596 บาท

                                        รายละเอียด  คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ " คลิกที่นี่"

              3.4 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 20,521,600 บาท

                                        รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

            4. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13-14, 16 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               4.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 57,682,500 บาท

               4.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 2,513,900,165 บาท

               4.3 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) จำนวนเงิน 2,513,900,165 บาท

               4.4 เงินอุดหนุนรายการเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 4,416,725,820 บาท

              4.5 เงินอุดหนุนรายการสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 281,542,000 บาท

             4.6 เงินอุดหนุนรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 114,274,500 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

              4.7 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 69,699,000 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13 - 14, 16 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

            5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเงิน 26,360,844 บาท                         5.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 6,291,480 บาท

            5.3 ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 22,757,621 บาท

            5.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 4,303,500 บาท

            5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 9,127,818 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 310,992 บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 13 - 14, 16 กรกฎาคม 2558

                          รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          7. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 583,541,364.53 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558

                          รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่   

                                                                                                         

         8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 182,500 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          9. รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 20 – 21 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               9.1  เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 20,910,000 บาท

                                รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

              9.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 47,856,149 บาท

              9.3  เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 167,914,891 บาท                                                                                              

                              รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

         10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 1,215,965,700 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 20 – 21 กรกฎาคม 2558

                               รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่ 

         11. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)จำนวนเงิน 9,317,854,800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่  23 - 24 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 7 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 23 - 24  กรกฎาคม 2558 ดังนี้

               12.1 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 4,842,500 บาท

              12.2 เงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 2,040,500 บาท

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

          13. รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม จำนวนเงิน 511,890.- บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด "คลิกที่นี่ บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่

                                              

 

]]>
frontpage Tue, 30 Jun 2015 17:00:00 +0000
การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย Server ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:-server-e-laas&catid=1:announce&Itemid=50

 <<คลิกที่นี่>>

               <<คลิกที่นี่>>

 

 

]]>
frontpage Wed, 12 Aug 2015 17:00:00 +0000
วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-LAAS เข้าระบบไม่ได้ รอนานเกินกว่าปกติ เมนูซ้อนผิดปกติ http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:-2558&catid=1:announce&Itemid=50  

เนื่องจากมีการปรับปรุง Server ของระบบบัญชี e-LAAS

หากท่านพบปัญหาการใช้งานระบบ 

เข้าระบบไม่ได้ รอนานเกินกว่าปกติ เมนูซ้อนผิดปกติ

 วิธีแก้ไข  "คลิกที่นี่"

 

]]>
frontpage Mon, 03 Aug 2015 17:00:00 +0000
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2558 สถจ.มหาสารคาม http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:-m-m-s&catid=1:announce&Itemid=50

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

ประจำปี 2558  สถจ.มหาสารคาม

 

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558

 

ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 382  ราย

 

]]>
frontpage Sun, 26 Jul 2015 17:00:00 +0000
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:-e-laas-2557&catid=1:announce&Itemid=50

ประกาศ!!

การฝึกอบรมขอให้ อปท. เข้าร่วมการฝึกอบรมกับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มีการปรับปรุงการทำงานในระบบอยู่เสมอ

 เพื่อให้ อปท. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

]]>
frontpage Tue, 28 Jul 2015 17:00:00 +0000
การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:-2558&catid=1:announce&Itemid=50 การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ได้ที่ เมนู การบริหารระบบ > การจัดการฐานข้อมูล > การจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่น >

ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการดำเนินงานระบบ > บันทึกปีงบและงวดบัญชี

>เพิ่มรายการปีงบประมาณและงวดบัญชี  แล้วทำการบันทึกปีงบประมาณ

เมื่อเปิดปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ. 2559 ได้ตามปกติ

  คู่มือการใช้งาน  "คลิกที่นี่"
 

]]>
frontpage Tue, 28 Jul 2015 17:00:00 +0000
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน กรกฎาคม 2558 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:-e-laas-2557&catid=112:๒๕๕๘-%m-๐๑-๐๖-%M-%S&Itemid=75

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ในเดือน กรกฎาคม 2558

              สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก(เพิ่มเติม) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

                  1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 1,560,600 บาท

    1.2 เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 118,843,024 บาท

  1.3 ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 7,179,376 บาท

                             รายละเอียด “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ

             2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

                 2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวนเงิน 3,930,000 บาท

                 2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนเงิน 7,486,500 บาท

                                               รายละเอียด “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ

              3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 298,920 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2558

                                                 รายละเอียด “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ                                 

 

             4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

                  4.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) จำนวนเงิน 226,800 บาท

 

                   รายละเอียด  “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ 

 

                 4.2 เงินอุดหนุนเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(เพิ่มเติม) ของเดือนตุลาคม 2556 –กันยายน 2557) จำนวนเงิน 1,313,815.81 บาท

                                             รายละเอียด  “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ                                                                                                                                                                                               

          5. เงินอุดหนุนรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) จำนวนเงิน 4,642,607,600 บาท จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2558 แล้ว   ยกเว้นรายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 808,200 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมบัญชีกลาง

 

                                                 รายละเอียด “คลิกที่นี่” และ  บัญชีรายชื่อ

 

]]>
frontpage Tue, 30 Jun 2015 17:00:00 +0000
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2558 รุ่นที่ 20 http://km.laas.go.th/laaskm/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:-m-m-s&catid=1:announce&Itemid=50

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

ประจำปี 2558 รุ่นที่ 20

 

ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558

 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 290 ราย

 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64 แห่ง

ในจังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง และอุบลราชธานี

 

 

  รุ่นที่ 1-19 "คลิกที่นี่"

]]>
frontpage Mon, 06 Jul 2015 17:00:00 +0000