ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 12 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ 

ประจำปี 2561 รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 205 ราย 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 แห่ง 

 

 

 

 

 รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๓๐ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 7 ธันวาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  แก้ไขรายงานรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย (กง.) ให้แสดงรายงาน

1 งาน 1 หน้า เพื่อให้หัวหน้าหน่วนงานผู้เบิกแต่ละงานลงนาม 

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขทะเบียนเงินรายรับ ให้แสดงยอดประมาณการรายรับจากงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม โดยแสดงยอดตั้งแต่เดือนที่เลือกวันที่มีผลบังคับใช้

 

3. แก้ไขการบันทึกต่อท้ายสัญญา ให้มีหรือไม่มีเงินประกันผลงาน

มีหรือไม่มีเงินล่วงหน้า และมีหรือไม่มีค่าปรับการผิดสัญญา

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

4. เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินเดือน บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน

แก้ไขให้สามารถเลือกดูรายงานย้อนหลังได้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๓ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 3 พ.ย.60 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้


1.  เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ "สิทธิการรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรรหน้าลิงก์"

 สำหรับใช้งานรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรร ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ และภาษีสรรพามิต  

 คู่มือการใช้งาน "คลิกที่นี่"

 

2. แก้ไขขั้นตอนการใช้งานการยืมเงินสะสม

กรณียืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ

กรณียืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด

ได้แก่ ยืมเงินบำนาญ และอื่นๆ  

คู่มือการใช้งาน 

การจัดทำสัญญาการยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่"

การจัดทำฎีกายืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

การคืนเงินยืมเงินสะสม  "คลิกที่นี่" 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๔๐ น.
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561

 

 คลิกที่นี่  


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๒๕ น.
 
จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ 

 

1. ให้ อปท. ที่มีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จัดทำรายงาน กค. 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ >

ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี > จัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

 

2. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระบบจะเปิดเมนู ให้ อปท.

สามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

และภาษีป้าย ผ่านฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีได้ ซึ่งหาก อปท.

รับชำระลูกหนี้ภาษีดังกล่าวแล้ว จะทำให้การจัดทำรายงาน กค. 2

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีไม่ถูกต้อง ดังนั้น จะไม่สามารถ

นำมาใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้

 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ฯ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.


กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 6,000 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

           

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

วันรายงานตัว

13.00 น. -  18.00 น.

วัน เดือน ปี

สถานะ

1

1 – 4 พฤศจิกายน 2560

1 พ.ย. 60

เต็ม

2

5 – 8 พฤศจิกายน 2560

5 พ.ย. 60

เต็ม

3

8 – 11 พฤศจิกายน  2560

8 พ.ย. 60

เต็ม 

4

12 – 15 พฤศจิกายน  2560

12 พ.ย. 60

เต็ม

5

15 – 18 พฤศจิกายน  2560

15 พ.ย. 60

เต็ม

6

19 – 22 พฤศจิกายน  2560

19 พ.ย. 60

เต็ม

7

22 – 25 พฤศจิกายน  2560

22 พ.ย. 60

เต็ม

8

26 – 29 พฤศจิกายน  2560

26 พ.ย. 60

เต็ม

9

29 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2560

29 พ.ย. 60

เต็ม

10

3 – 6 ธันวาคม  2560

3 ธ.ค. 60

เต็ม

11

6 - ธันวาคม  2560

6 ธ.ค. 60

เต็ม 

12

12 - 15  ธันวาคม  2560

12 ธ.ค. 60

เต็ม

13

17 - 20  ธันวาคม  2560

17 ธ.ค. 60

 เต็ม

14

20 - 23 ธันวาคม  2560

20 ธ.ค. 60

 เต็ม 

15

25 – 28 ธันวาคม 2560

25 ธ.ค. 60

 เต็ม  

16

3 – 6 มกราคม  2561

3 ม.ค. 61

 เต็ม  

17

6 – 9 มกราคม 2561

6 ม.ค. 61

 เต็ม   

18

9 – 12 มกราคม 2561

9 ม.ค. 61

 เต็ม  

19

16 – 19 มกราคม 2561

16 ม.ค. 61

 เต็ม   

20

21 – 24 มกราคม 2561

21 ม.ค. 61

เต็ม  

21

24 – 27 มกราคม 2561

24 ม.ค. 61

เต็ม  

22

28 – 31 มกราคม 2561

28 ม.ค. 61

 เต็ม   

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์  02-883-1588

หรือ 02-8831580

อปท.จะได้รับคู่มือการแนะนำการใช้งาน (ฉบับปรับปรุง ปี 2561) จำนวน 4 เล่ม

ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย และระบบบัญชี

 

รายละเอียด  "คลิกที่นี่"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๓๙ น.
 
การ post แยกประเภทด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jutaporn la-ongkhwan   
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๑๘ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 24

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23922
mod_vvisit_counterเมื่อวาน36059
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23922
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน282562
mod_vvisit_counterเดือนนี้667697
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1014338
mod_vvisit_counterAll days53955975

We have: 339 guests, 15 bots online
Your IP: 54.226.113.250
 , 
Today: ธ.ค. ๑๗, ๒๕๖๐
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.