top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561

 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 202 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 72 แห่ง

 

   

   

       รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๑๖ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.เพิ่มเมนูสำหรับกำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงาน

สถานะการเงินประจำวัน

คู่มือการใช้งาน  

กำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 

 

 2. แก้ไขเมนูสำหรับเรียกดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

โดยการรวมไว้ในเมนูเดียว

คู่มือการใช้งาน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 

3.  เพิ่มเมนู รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

สำหรับเรียกดูรายงานรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) 

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

คู่มือการใช้งาน  

 รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

 

 

4.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ปุ่มเลือกโครงการ

 นำประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบำเหน็จ บำนาญออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 


5.  แก้ไขหน้าจอโอนงบประมาณปีปัจจุบัน และปีเก่า

เพิ่มให้มีช่องสำหรับระบุคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของรายการโอนลด 

คู่มือการใช้งาน   

โอนงบประมาณรายจ่าย

 โอนงบประมาณปีเก่า  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓:๔๗ น.
 
รายละเอียดการปรับปรุงระบบปี 2561 แยกตามเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

เดือนพฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่

เดือนธันวาคม 2560 คลิกที่นี่

เดือนมกราคม 2561 คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 2 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 30 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561  คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561 (สำหรับ สถจ.) คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2561  คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2561 (วันที่ 28 มิถุนายน 2561) คลิกที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๔๒ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 28 มิถุนายน 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

สถ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เริ่มใช้งานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยได้มีการแก้ไข

ระบบงบประมาณ เกี่ยวกับการร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

เป็นต้นไป ให้สามารถเพิ่มโครงการ/รายการในประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. งบกลาง    ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

2. หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

3. หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

4. หมวดรายจ่ายอื่น  ประเภทรายจ่ายอื่น

5. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

7. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

8. หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

สำหรับ อปท. ที่ได้ร่างประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 แล้ว

ระบบจะลบยอดเงินและคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในประเภทรายจ่ายดังกล่าวออก ดังนั้น ให้ อปท. เข้าไปดำเนินการ

ระบุยอดเงินและคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ให้ถูกต้อง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๑๑ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.ฐานข้อมูลลูกหนี้อื่นๆ  ได้แก่ เบิกเกินสิทธิ์

ตามคำพิพากษา ความผิดทางละเมิด และลูกหนี้ประเภทอื่นๆ

แก้ไขกรณีลูกหนี้ประเภทอื่น ๆ ให้สามารถระบุประเภทย่อยได้

เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ก่อนขึ้นใช้งานหากมีลูกหนี้ประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุประเภทย่อย

ระบบจะแสดงไว้ที่ ลูกหนี้ประเภทอื่น รอการปรับปรุง

เพื่อให้ อปท.สามารถปรับปรุงบัญชีได้

คู่มือการใช้งาน  

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นๆ

รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นๆ

รายงานรายละเอียด ลูกหนี้อื่นๆ 

 

 2. บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP หากเลือกมีหลักประกันสัญญา

ระบบบังคับต้องเลือกเจ้าหนี้

คู่มือการใช้งาน  

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

รับหลักประกันสัญญา(สัญญา e-GP) 

 

3.  เพิ่มข้อความแจ้งเตือนสำหรับการใช้งาน

เมนูการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร

"เอกสารแจ้งการประเมินและแบบฟอร์มการรับชำระผ่านธนาคาร

ใช้เฉพาะรับชำระภาษีภายในกำหนด และไม่มีเงินเพิ่ม" 

คู่มือการใช้งาน  

จัดทำแจ้งการประเมินภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดทำแจ้งการประเมินภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ 

จัดทำเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ภาษีป้าย 

 


4.  แก้ไขหน้าจอฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี

การบันทึกที่อยู่ทรัพย์สิน ช่องเลขที่โฉนด ให้กรอกข้อความได้ 50 อักขระ

เมื่อใส่ครบ 50 อักขระแล้ว ระบบจะล็อกไม่ให้กรอกข้อความได้อีก

คู่มือการใช้งาน  

เพิ่มรายการผู้ชำระภาษี 

 

5.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 ปุ่มเลือกโครงการ นำหมวดเงินเดือน และค่าตอบแทน ออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 

6.  แก้ไขทะเบียนรายจ่าย เมื่อเลือก แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 

แหล่งเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่ต้องเลือกโครงการ

 สำหรับแหล่งเงินอื่น ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินกู้ ฯลฯ

สามารถเลือกโครงการได้ตามปกติ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๒ น.
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


 ประชาสัมพันธ์ 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

"คลิกที่นี่" 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  "คลิกที่นี่" 

แบบฟอร์มจองห้องพัก  "คลิกที่นี่"  ส่ง fax จองห้องพัก ที่เบอร์ 02-280-3610

เมื่อดำเนินการส่ง fax จองห้องพักแล้วให้ติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมอีกครั้ง

เพื่อยืนยันการจองห้องพัก

ให้เตรียมเสื้อแขนยาว เพื่อให้ความอบอุ่นมาด้วย

** เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมตามเวลาที่กำหนด

ให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาแทน เพื่อรักษาสิทธิ์ เนื่องจากกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

แผนที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ "คลิกที่นี่" 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๒๑ น.
 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สถจ.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ สถจ.

 

1. แก้ไขรายงานติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูล

การเข้าใช้งานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

โดยสามารถเรียกดูรายงานได้ทุกวัน

 คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. 

 2. แก้ไขรายงานการเข้าสู่ระบบของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูลสถานะ

การอนุมัติงบประมาณ และการปิดบัญชีประจำปีในระบบของ อปท.

คู่มือการใช้งาน  

การเข้าสู่ระบบของ อปท.  

   3. เพิ่มรายงานติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. เพื่อแสดงรายละเอียด

การเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

  คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๓๔ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 26

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1611

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8049
mod_vvisit_counterเมื่อวาน47020
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8049
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน311424
mod_vvisit_counterเดือนนี้794199
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1315656
mod_vvisit_counterAll days62421068

We have: 458 guests, 24 bots online
Your IP: 54.162.128.159
 , 
Today: ก.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.