top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
ปรับปรุงยอดเงินค่าใช้จ่าย อสม. ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ

 

 

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร

 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำเดือน

 

มกราคม - พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ได้ดำเนินการแก้ไขการรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

จำนวน 76 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

ดังนี้

          1. จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บันทึกบัญชี


      ใบผ่านใบที่ 1 เดบิต  เงินรายรับ   XXX

                       เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง    XXX

 

      ใบผ่านใบที่ 2 เดบิต  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจ

                                       หน้าที่ฯ              XXX 

                        เครดิต   เงินรายรับ      XXX 


     ใบผ่านใบที่ เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง XXX

                        เครดิต  ค่าตอบแทน    XXX

                             

  ใบผ่านรายการบัญชี ทั้ง 3 ฉบับ จะมีคำอธิบายรายการ  "ปรับปรุงลดยอดรายรับและรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิกรุก ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ส่งข้อมูลการจ่ายเงินมาให้ผิดพลาดโดยเอาผลงานของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 มารวมจ่ายด้วยจำนวน XXX บาท                                      

  2. ปรับลดยอดรายจ่ายในทะเบียนรายจ่าย โดยเพิ่มยอดเงินในช่อง "งบประมาณคงเหลือ" ลดยอดเงินในช่อง "เบิกจ่าย" เรียบร้อยแล้ว

 

  รายละเอียด  จำนวนเงินที่ปรับปรุง และเลขที่ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   "คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๒๕ น.
 
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด


แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมดูแล


การใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password)


เพื่อเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์


ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)


ให้มีความปลอดภัย ตามหนังสือกรมส่งเสริม


การปกครองท้องถิ่น มท. 0808.4/ว 2698


ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

 

คลิกที่นี่ 

 

แบบคำขอสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๒๙ น.
 
แก้ไขระบบ 5-07-62 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 


ประกาศ!!


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป

จำนวน 2 รายการ ดังนี้


1. การทำฎีกาทุกประเภท ให้สามารถกรอกชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และตำแหน่งได้

คลิกที่นี่


2. เพิ่มเมนูออกเช็คทดแทน

และรายงานการออกเช็คทดแทน

 คลิกที่นี่


 

  

 

 

 
การรับเงินอุดหนุนทั่วไป อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

2019-06-25                                                                                                    

 

 

ประกาศ

 

รับเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร

 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำเดือน

 

พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ได้ขึ้น Link การรับเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

จำนวน 71 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สำหรับองค์การบริหาร

 

ส่วนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

 

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้โอนเงิน อสม. มียอดเงินมากกว่า

 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณ

 

ทำให้ยังไม่สามารถขึ้น Link หน้าจอในการรับ –จ่ายเงิน

 

อสม. ดังกล่าวได้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๐๒ น.
 
แก้ไขระบบ 13.05.62 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ !!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  13 มิถุนายน 2562  เป็นต้นไป

จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

1. ฐานข้อมูลทรัพย์สิน

เพิ่มตัวเลือกรายงาน สท.

"ไม่แสดง"

คลิกที่นี่

 

2. การรับเงินสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินฝากกระทรวงการคลัง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ให้ออกเป็นหลักฐานการรับเงิน

คลิกที่นี่

 

3. สามารถทำสัญญายืมเงิน

จากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

/เฉพาะกิจค้างจ่าย

เงินงบประมาณค้างจ่ายได้

จัดทำสัญญา คลิกที่นี่

ส่งใช้เงินยืม คลิกที่นี่

 

4. แก้ไขใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือน

และภาษีบำรุงท้องที่

กรณีรับจาก 1 ที่อยู่ทรัพย์สิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗:๑๙ น.
 
เก็บตก เรื่องที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Master Admin   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ทดสอบ เก็บตก จาก webboard

 

 Cool

 

 

เ้เด้ก 

 ้กด้กเ้กเ้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑:๒๒ น.
 
วิธีการนำข้อมูล สท 1 2 3 จากระบบ e-LAAS ไปปรับใช้กับไฟล์ของกรมบัญชีกลาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ !!

อปท. จะต้องบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบบัญชี e-LAAS

เพื่อยกยอดบัญชีสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

แต่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ อปท.ใช้ไฟล์ excel

ของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรายงานสำรวจ

สินทรัพย์ของ อปท. (สท 1, 2, 3)

ดังนั้น อปท. สามารถนำข้อมูล สท 1 2 3

จากระบบ e-LAAS ไปปรับใช้กับไฟล์

ของกรมบัญชีกลางโดยมีวิธีทำ  ดังนี้

 

วีดีโอ คลิกที่นี่


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒:๑๙ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1720
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้30205
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน246048
mod_vvisit_counterเดือนนี้671323
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1245670
mod_vvisit_counterAll days78531499

We have: 324 guests, 12 bots online
Your IP: 3.84.139.101
 , 
Today: ก.ค. ๒๑, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.