top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ใกล้สิ้นปี (2) PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                ใกล้สิ้นปีงบประมาณ (2)

4. ระหว่างปี มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ทำสัญญา /ข้อตกลงบนระบบครบทุกรายการ ตรงกับมือ  และ หากมีการเบิกจ่าย ได้วางฎีกาโดยเรียก เลขที่รายงานขอซื้อ/จ้่าง สัญญา บนระบบ ไปเบิกจ่าย ถ้าทำครบ ตรงกันแน่นอน ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ถ้าได้อนุมัติรายงานซื้อ/จ้าง ถึงแม้ ยังไม่ทำสัญญา ระบบจะกันเงินให้

5.ระหว่างปี ตรวจสอบ รายรับ รายจ่าย ทุกวัน ตามที่ระบบได้แจ้งให้ตรวจสอบ เช่น ยอดเงินฝากธนาคาร รายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง เป็นต้น

6.ระหว่างปี ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ ทั้ง ด้านรับ โดยการ รับแจ้งบนระบบ ด้านรายจ่ายจัดสรรเข้าแผนงาน งาน หมวด ประเภท ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ระเบียบ/กฎหมายกำหนด และวางฎีกาตรงกับที่จัดสรรเข้าแผนงานฯ หากสิ้นปี งบประมาณ ยังไม่ได้รับเงินจากจังหวัด มี เมนูให้ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ได้รับเงิน โดยไปตรวจสอบ ที่รายการกันเงินวันสิ้นปี ตรวจสอบ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ ยอดที่รับแจ้ง จัดสรรแล้ว และมีการวางฎีกา และยอดที่ยังไม่ได้รับเงิน กรณีรับแจ้งและจัดสรรเป็นรายจ่าย หากมีการวางฎีกา เบิกจ่ายไปแล้ว สิ้นปี จังหวัดยังไม่โอนเงินให้ ระบบจะปรับปรุงการเบิกจ่ายดังกล่าว บันทึกเป็นลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

7. สามารถตรวจสอบรายจ่ายตามงบประมาณหมวดครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ที่ รายการกันเงินวันสิ้นปี ตรวจสอบ ยอดงบประมาณที่ยังคงเหลือ และ/หรือไม่ได้เบิกจ่าย ทุกรายการ จะกันเงินโดยไม่ก่อหนี้หรือไม่ หากประสงค์จะกัน ให้พิมพ์รายงานแล้วดำเนินตามระเบียบฯ สำหรับอปท.ใดที่ตั้ง ค่าซ่อมฯในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถกันเงินไม่ก่อหนี้ในระบบได้

 
 
สิ้นปีงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                            ใกล้สิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว (1)

ในการปิดบัญชี บนระบบ จะถูกต้องตรงกับ ระบบมือ หัวหน้าคลัง ผอ.คลังต้องดูเรื่อง ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ปิดบัญชีถุกต้อง ตามข้อเท็จจริง และระหว่างปี ไม่มีการเปลี่ยนยอดงบแสดงฐานะการเงิน เพราะว่าเป็นตัวตั้ง

2. ระหว่างปี ระบบงบประมาณ มือ กับระบบ รายการต้องตรงกัน หากมีการโอน ต้่องโอนรายการแผนงาน งาน หมวด ประเภท  เดียวกัน

3.ระหว่างปีในการวิเคราะห์รายจ่าย รายรับ ต้องวิเคราะห์รายการให้ตรงกัน เช่น รายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ และเป็นรายการที่ ระเบียบ/กฎหมายกำหนดรายจ่ายไว้แล้วต้องรับรู้เป็นรายได้ในระบบ หากมือ วิเคราะห์เป๋็นเงินรับฝาก  ยอดก็ไม่ตรงกัน ฎีกาเบิกจ่ายต้องครบทุกรายการให้ตรงกับมือ จำนวนฎีกาต้องเท่ากัน ไม่มีการปรับรายการให้ตรงกับมือ ยอดถูกต้องแน่นอน รายการที่อยู่ในระบบ เคลือนไหวด้วยเงินธนาคาร รับบวก จ่ายหัก รายการเก่าก็มี รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ เงินรับฝากอื่น จากยอดงบฯ 30 กันยายน 2554 วางฎีกาถูกบัญชีตามตัวตั้ง ยอดตั้งต้นไม่มีแก้ไข ยอดบัญชีถูกแน่นอน

 
แจ้งยอดภาษีจัดสรร ประจำเดือนกันยายน 2555 ยอดรวม 7,634,909,311.61 บาท PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas 

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้


คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

 
ชมเชยและยกย่อง PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                   ชมเชยและยกย่อง

                นางสาวลัดดาวัลย์ ภูแด่น หัวหน้าส่วนการคลัง

                    นายนลิน ศรีแก้ว ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                      อบต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์

ได้รายงานว่าการปิดบัญชีประจำปีเป็นเรื่องปกติ เพราะตรวจสอบทุกวัน ทำทุกวัน ระบบปิดให้ทุกวันอยู่แล้ว พร้อมทั้ง แจ้งว่า สามารถรู้ว่าจะได้ ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนเท่าใด เพราะว่าลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 
ขอยกย่องและชมเชย อบต.อีง่อง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ขอชมเชยและยกย่อง ผอ.กองคลังและเจ้าหน้าที่ ♥♥♥♥♥

      ♥♥♥♥♥   อบต.อีง่อง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน

                             จังหวัดร้อยเอ็ด

      ที่ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลัง

บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           e-LAAS ได้เป็นปัจจุบัน

     เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยน

วิธีการทำงานจากการลงบัญชีด้วยมือไปใช้ TECHNOLOGY

ช่วยในการบริหารการเงินการคลัง จัดทำรายงานการเงิน

สามารถรับรู้สถานะการเงินประจำวัน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_counter