top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


New!!!

 ประชาสัมพันธ์ !!!!

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 5,800 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  "คลิกที่นี่"

รหัสรุ่น   999301 - 10

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 

ถึง 17 พฤษภาคม 2562

หนังสือขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน "คลิกที่นี่" 

 

รุ่นที่ระหว่างวันที่

วันที่รายงานตัว 

 เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
วัน เดือน ปีสถานะ
14 - 8 กุุมภาพันธ์ 25624  ก.พ. 62

เสร็จสิ้น

211 - 15 กุุมภาพันธ์ 256211  ก.พ. 62

เสร็จสิ้น

34 - 8 มีนาคม 25624 มี.ค. 62

เต็ม

426 - 30 มีนาคม 256226 มี.ค. 62

เต็ม

522 - 26 เมษายน 256222 เม.ย. 62

เต็ม

629 เมษายน - 3 พฤษภาคม 256229 เม.ย. 62

เต็ม

76 - 10 พฤษภาคม 25626 พ.ค. 62เต็ม
813 - 17 พฤษภาคม 256213 พ.ค. 62เต็ม
920 - 24 พฤษภาคม 256220 พ.ค. 62 
1027 - 31 พฤษภาคม 256227 พ.ค. 62 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ

  02-883-1588 หรือ 02-8831580

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(e-LAAS) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินนี้

จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงขอความร่วมมือ

จากทุกท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินดังกล่าวนี้จักขอบคุณยิ่ง

แบบประเมินความพึงพอใจ  คลิกที่นี่

 
ปรับปรุงระบบในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

1. การบันทึกรายการรับและจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

กรณีที่กระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ขึ้นใช้งานวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป 

คู่มือการใช้งาน

 

2. การปรับปรุงการแสดงรายงาน

และพิมพ์รายงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ขึ้นใช้งานวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งาน

 

3. การปรับปรุงเมนูสำหรับบันทึกจำหน่ายทรัพย์สิน

ขึ้นใช้งานวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป

 

คู่มือการใช้งาน

 
รายการแก้ไขโปรแกรมวันที่ 7/2/62 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!! 

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น 

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ 

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ยกเลิกการพิมพ์ใบถอนเงินออกจากระบบ  

เนื่องจากแต่ละธนาคารมีรูปแบบใบถอนเงินไม่เหมือนกัน  

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบถอนเป็นประจำ 

คู่มือการใช้งาน 

2. แก้ไขการพิมพ์จำนวนเงินที่หน้าเช็ค ให้แสดงเป็น 

 "-" หน้าหลังจำนวนเงินแทน ดอกจัน 

3. เพิ่มเมนูรับชำระลูกหนี้รายได้อื่นๆ ที่การจัดเก็บได้นอกสถานที่ 

คู่มือการใช้งาน  

4. กลุ่มผู้ใช้ ช่าง,ทะเบียนราษฎร์, สาธารณสุข  

สามารถใช้งาน เมนูจัดเก็บนอกสถานที่ได้

 

 
การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38686
mod_vvisit_counterเมื่อวาน56384
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้202725
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน406324
mod_vvisit_counterเดือนนี้1115944
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1670716
mod_vvisit_counterAll days71939628

We have: 788 guests, 2 members, 21 bots online
Your IP: 3.84.243.246
 , 
Today: ก.พ. ๒๐, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.