โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
top
8div class="module">
8h3>คู่มือการใช้งานระบบ e-HAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)

8tr>

<+div>
หน้าแรก ข่าวล่าสุด โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6 8/a> พิมพ์ อีเมล
8/table>  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
8/tr>

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

(e-LAAS) ประจำปี 2556

  รุ่นที่ 6

ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ

(ชื่อเดิม โรงแรมตรัง) กรุงเทพมหานคร

          ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2556

<+font>

g2556/51%

รุ่นที่ 1 - 5  **คลิ๊กทั่นี่**

สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  8/font>02-2419000 8/strong>ต่อ 1607,1608,1611<+font>

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเษกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1603

 โทรสาร 02-2419044<+strong>

8p> อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

8/tr>

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัฉชีท้องถิ่น

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญนักวิชาการเฃินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักริชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

8strong>นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

<+td>
8p style="text-align: center">นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์<+font>
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นาฃสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัฉชีชำนาญงาน

 

 

8p style="text-align: center"> 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e)LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 8/a>