top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


รหัสแผนงาน, รหัสงาน PDF พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

รหัสแผนงาน

ชื่อแผนงาน

00110

แผนงานบริหารงานทั่วไป

00120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

00210

แผนงานการศึกษา

00220

แผนงานสาธารณสุข

00230

แผนงานสังคมสงเคราะห์

00240

แผนงานเคหะและชุมชน

00250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

00260

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

00310

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

00320

แผนงานการเกษตร

00330

แผนงานการพาณิชย์

00410

แผนงานงบกลาง

 

รหัสงาน

ชื่องาน

00111

งานบริหารทั่วไป

00112

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

00113

งานบริหารงานคลัง

00121

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

00122

งานเทศกิจ

00123

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

00211

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

00212

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

00213

งานระดับมัธยมศึกษา

00214

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

00221

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

00222

งานโรงพยาบาล

00223

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

00224

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

00231

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

00232

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

00241

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

00242

งานไฟฟ้าถนน

00243

งานสวนสาธารณะ

00244

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

00245

งานบำบัดน้ำเสีย

00251

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

00252

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

00261

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

00262

งานกีฬาและนันทนาการ

00263

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

00264

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

00311

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

00312

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

00321

งานส่งเสริมการเกษตร

00322

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

00331

งานกิจการสถานธนานุบาล

00332

งานกิจการประปา

00333

งานตลาดสด

00334

งานโรงฆ่าสัตว์

00411

งบกลาง

 

 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.