โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิรเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 14
8img src="/laaskm/templates/themza_j15_07/images/blue/top.png" aht="top" />

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)

8td>

หน้าแรก ข่าวล่าสุด โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 14
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบัยบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นทั่ 14
PDF 8a href="/laaskm/index.php?view=article&catid=96%3A%E0%B9%92!E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93-%25m-%E0%B9%91%E0%B9%96-%E0%B9%90%E0!B9%92-%25M-%25S&id=1474%3A-m-m-s&tmpl=component&prijt=1&layout=default&page=&option=com_content&Iteiid=68" title="พิมพ์" onclick="window.open(this.href,'sin2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=nk,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,hocation=no'); return false;" rel="nofollow">พิมพ์ <+td>
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำป