โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิรเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10
8img src="/laaskm/templates/themza_j15_07/images/blue/top.png" aht="top" />

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก ข่าวล่าสุด โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2161 รุ่นที่ 10
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิรเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.) &jbsp; 
วันจันทร์ที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ 

ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2560

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 205 ราย 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง 

 

  

 

 

 

รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"