top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ผังรหัสรายจ่ายระบบบัญชี e-LAAS PDF พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ชื่อประเภทรายจ่าย

รหัสรายจ่าย 

ค่าชำระหนี้เงินต้น

5110100

ค่าชำระดอกเบี้ย

5110200

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5110300

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5110301

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

5110400

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

5110500

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

5110600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5110700

เบี้ยยังชีพคนพิการ

5110800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

5110900

สำรองจ่าย

5111000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

5111100

เงินช่วยพิเศษ

5111200

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

5120100

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

5120200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู

5120201

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน

5120202

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ

5120300

เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน

5120400

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน

5120500

เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู

5120600

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู

5120700

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ

5120800

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

5120900

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

5121000

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

5121100

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

5121200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

5122000

เงินเดือนนายก/รองนายก

5210100

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

5210200

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

5210300

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5210400

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5210500

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5210600

เงินค่าตอบแทนอื่น

5210700

เงินเดือนพนักงาน

5220100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

5220200

เงินประจำตำแหน่ง

5220300

เงินวิทยฐานะ

5220400

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

5220500

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ

5220600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

5220700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

5220800

เงินเบี้ยกันดาร

5220900

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน

5221000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน

5221100

เงินอื่นๆ

5221200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5310100

ค่าเบี้ยประชุม

5310200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5310300

ค่าเช่าบ้าน

5310400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5310500

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

5310600

เงินช่วยเหลือบุตร

5310700

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

5320100

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

5320200

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5320300

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

5320400

วัสดุสำนักงาน

5330100

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5330200

วัสดุงานบ้านงานครัว

5330300

ค่าอาหารเสริม (นม)

5330400

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

5330500

วัสดุก่อสร้าง

5330600

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5330700

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5330800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5330900

วัสดุการเกษตร

5331000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5331100

วัสดุเครื่องแต่งกาย

5331200

วัสดุกีฬา

5331300

วัสดุคอมพิวเตอร์

5331400

วัสดุการศึกษา

5331500

วัสดุเครื่องดับเพลิง

5331600

วัสดุสนาม

5331610

วัสดุสำรวจ

5331620

วัสดุดนตรี

5331630

วัสดุอื่น

5331700

ค่าไฟฟ้า

5340100

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

5340200

ค่าบริการโทรศัพท์

5340300

ค่าบริการไปรษณีย์

5340400

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5340500

ครุภัณฑ์สำนักงาน

5410100

ครุภัณฑ์การศึกษา

5410200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5410300

ครุภัณฑ์การเกษตร

5410400

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5410500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5410600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5410700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5410800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5410900

ครุภัณฑ์โรงงาน

5411000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

5411100

ครุภัณฑ์กีฬา

5411200

ครุภัณฑ์สำรวจ

5411300

ครุภัณฑ์อาวุธ

5411400

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

5411500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5411600

ครุภัณฑ์อื่น

5411700

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

5411800

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

5420100

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

5420200

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

5420300

ค่าชดเชยผลอาสิน

5420400

ค่าเวนคืนที่ดิน

5420500

ค่าถมดิน

5420600

อาคารต่าง ๆ

5420700

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

5420800

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

5420900

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

5421000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5421100

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

5421200

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

5421300

รายจ่ายอื่น

5510100

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5610100

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

5610200

เงินอุดหนุนเอกชน

5610300

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

5610400

 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.