top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ผังรหัสรายรับระบบบัญชี e-LAAS PDF พิมพ์
เขียนโดย Achara Neruncharakul   
วันศุกร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประเภทรายรับ รหัสรายรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001
ภาษีบำรุงท้องที่ 41100002
ภาษีป้าย 41100003
อากรการฆ่าสัตว์ 41100004
อากรรังนกอีแอ่น 41100005
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 41100006
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ 41100007
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 41210002
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 41210003
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 41210005
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41210006
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 41210008
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 41210009
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 41210010
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 41210011
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 41210012
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 41210013
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 41210014
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 41210015
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 41210016
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ 41210017
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 41210018
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 41210019
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 41210020
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210021
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210022
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 41210023
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 41210024
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 41210025
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 41210026
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย 41210027
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง 41210028
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 41210030
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 41210031
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 41210032
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื่อเพลิง 41210033
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41220001
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 41220003
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 41220004
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 41220005
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 41220006
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 41220008
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 41220009
ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010
ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 41220011
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก 41220012
ค่าปรับอื่น ๆ 41229999
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 41230001
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 41230003
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 41230004
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 41230006
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41230007
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 41230008
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999
ค่าเช่าที่ดิน 41300001
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 41300002
ดอกเบี้ย 41300003
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 41300004
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด 41300005
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 41399999
เงินช่วยเหลือจากการประปา 41400001
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 41400002
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 41400003
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 41400004
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 41400005
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 41499999
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ 41500001
ค่าจำหน่ายเศษของ 41500002
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 41500003
ค่าขายแบบแปลน 41500004
ค่าเขียนแบบแปลน 41500005
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 41500006
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 41500007
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 41500008
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001
รายได้จากทุนอื่นๆ 41699999
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 42100001
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 42100002
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 42100003
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 42100004
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005
ภาษีสุรา 42100006
ภาษีสรรพสามิต 42100007
ภาษีการพนัน 42100008
ภาษียาสูบ 42100009
อากรประมง 42100010
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011
ค่าภาคหลวงแร่ 42100012
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 42100015
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 42100016
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 42100017
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 42199999
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 43100001
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 43100002
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44100001
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ 44100002
 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.