top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์

               

               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการพัฒนาและให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะการดำเนินงานของส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นมีหน้าที่สำคัญในการ ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและพัฒนารูปแบบและบัญชีสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและพัฒนาระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและพัฒนาระบบบัญชีเงินงบเฉพาะการเงินทุนหมุนเวียนและเงินกองทุนต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาให้ความเห็นเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเงินการบัญชีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

               ต้องยอมรับความจริงในปัจจุบันว่า กรมส่งเสริมฯ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลทางในเชิงปริมาณ และสถิติจากการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี หรือแม้แต่ข้อมูลในส่วนของบุคลากรต่างๆของในท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ในเชิงการวิเคราะห์ สถานภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนองนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ได้มีการสั่งการลงไป  แผนที่การเดินทางที่จะบอกได้ถึงเป้าหมายในการได้มาซึ่งข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมไม่ใช่การเข้าไปเก็บรวมรวบข้อมูลของแต่ละพื้นที่ แต่ละองค์กร อันจะทำให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลไม่ทันการ และอาจจะได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เพื่อเป้าหมายในการได้มาซึ่งข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์การตอบสนองนโยบายของภาครัฐ จึงไม่ใช่เรื่องของการบังคับเรียกข้อมูล แต่ต้องเป็นการสร้างระบบงานที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานประจำวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และต้องสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีความทันสมัย และตรวจสอบได้ง่าย

               การจัดทำระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานการทำงาน และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการออกแบบโครงสร้างระบบบัญชีฯนี้ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้บนระบบบัญชีฯได้อย่างอิสระ และความอิสระของการทำงานบนระบบบัญชีฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำมาซึ่งฐานข้อมูลที่สะท้อนถึงความเป็นจริงในการบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดทำระบบบัญชีฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยระบบงานย่อยในด้าน ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี โดยเป้าหมายในการจัดสร้างระบบบัญชีฯในการเริ่มต้นนี้ เนื่องการระบบบัญชี เป็นระบบที่สะท้อนถึงการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมด เหมือนกับการวางระบบการบริหารทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) ของบริษัทเอกชน ซึ่งจำเป็นจะต้องวางระบบในส่วนของระบบบัญชีเพื่อเป็นการควบคุม ก่อนการวางระบบในส่วนอื่นๆ และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ในส่วนงานคลัง เป็นส่วนที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน และการพัฒนาได้อย่างดี เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นระบบในการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย โดยเฉพาะการบัญชีในระบบเกณฑ์คงค้าง ที่มีมาตรฐานการลงบัญชีที่เป็นสากลเหมือนกันทั่วโลก

               การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ได้มีการนำเอาระบบระเบียบต่างๆมาใช้แต่ไม่ได้เป็นการนำมาใช้แบบบูรณาการ คือไม่สามารถรวบรวมหรือทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง แนวคิดของการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการบัญชีส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานเท่านั้น หากแต่ได้มีการนำเอาระบบย่อยการทำงานต่างๆ ที่มีกระบวนการต่อเนื่องกันมาประกอบกันขึ้นเพื่อให้การทำงาน มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีระเบียบในการทำงานและรวบรวมข้อมูล มีความคล่องตัว สะดวกในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้

               ยิ่งไปกว่านั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีคอมพิวเตอริ์ ไปดำเนินการสร้างสรรค์ระบบงานต่อเนื่องอื่นๆได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการจัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligent Executive Report) ซึ่งเป็นระบบที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นำไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการเช่น ดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้อมูลในปัจจุบันสามารถนำมาวิเคราะห์ Ratio ทางเศรษฐกิจต่างๆได้ไม่ต่ำกว่า 50 ตัว  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นระบบงานพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นระบบงานเพื่อการเริ่มต้นในการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบงานอื่นๆก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ ต่อเนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ระบบการบริหารสินทรัพย์ (Assets Management System) ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Information System: HRMIS) ระบบการจัดการคลังข้อมูล (Knowledge Management System) เป็นต้น ซึ่งระบบงานทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นระบบงานที่นำเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน และยังทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็น สภาพัฒฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย สตง. กรมบัญชีกลาง ฯลฯ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยสะท้อนถึงสภาพของท้องถิ่นในประเทศไทย ได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

 

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

             

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1563
mod_vvisit_counterเมื่อวาน26879
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้80584
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน256294
mod_vvisit_counterเดือนนี้580177
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79423044

We have: 365 guests, 9 bots online
Your IP: 35.173.234.237
 , 
Today: ส.ค. ๒๐, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.