top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


PDF พิมพ์

คำอธิบายระบบ :

ระบบงบประมาณเป็นระบบเริ่มต้นของระบบอื่นทั้งหมด เนื่องจากการที่จะกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงินจะต้องมีการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ ของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยงานหลักๆ ดังนี้            ผู้ใช้ต้องเริ่มบันทึกข้อมูลร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายรับ และร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย  จากนั้นสั่งพิมพ์รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    รายงานประมาณการรายจ่าย  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายออกจากระบบ  เพื่อนำรายงานดังกล่าวไปเสนอพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วมีการแก้ไข  สามารถกลับมาบันทึกการแก้ไขที่ระบบและจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวไปเสนอพิจารณาอนุมัติใหม่  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ จะต้องนำผลการอนุมัติมาบันทึกเข้าสู่ระบบ  ซึ่งเมื่อบันทึกผลแล้วระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณให้อัตโนมัติ            ระบบยังรองรับการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ  ให้สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนได้ตลอดปีงบประมาณนั้น ๆ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนอกจากนั้นระบบมีหน้าจอบันทึกร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ สำหรับกิจการสถานธนานุบาล, กิจการประปา, กิจการบ้านเอื้ออาทร, กิจการขนส่ง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประเภทกิจการตามแต่ละอปท.ได้ รวมถึงสามารถพิมพ์รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการออกจากระบบ 

ผู้มีสิทธ์ใช้งาน :

เจ้าหน้าที่งบประมาณ, เจ้าหน้าที่การเงิน และผอ.กองคลัง

 สรุปการทำงาน :           

การแจ้งเตือน

ระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อภาษีที่เก็บได้มีการจัดเก็บเกินยอดที่กำหนดไว้ (รายการภาษีที่ต้องการให้แจ้งเตือนสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลัง) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการร่างงบประมาณเพิ่มเติม

เมนูการใช้งาน

                                           

 บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.                                                                       

คำแถลง                                               

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ร่างเทศบัญญัติประมาณการรายรับ                                                                     

·         ร่างประมาณการรายรับ (ฉบับที่ 1)                                                   

·         ร่างประมาณการรายรับ (ฉบับเพิ่มเติม)                                                          

·         แก้ไขร่างประมาณการรายรับ                                                           

ร่างเทศบัญญัติประมาณการรายจ่าย                                                                   

·         ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับที่ 1)

·         ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับเพิ่มเติม)

·         แก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย                                               

การจัดทำร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ

·         ร่างประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ (ฉบับที่ 1)

·         ร่างประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ (เพิ่มเติม)                                   

·         ร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ (ฉบับที่ 1)                                             

·         ร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ (เพิ่มเติม)                                                                                                                     

การอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ            

การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ                                                                       

·         โอน/เปลี่ยนแปลงรายการ

·         อนุมัติ/ยกเลิก รายการโอน/เปลี่ยนแปลง           

รายงาน                                                            

·         รายงานข้อมูลเบื้องต้น อปท.

·         รายงานประมาณการรายรับ                                                

·         รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ                                                         

·         รายงานประมาณการรายจ่าย                                                           

·         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                       

·         รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                           

·         รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ                                                    

·         รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ                                                      

·         การพิมพ์รายงานจากระบบงบประมาณทั้งหมดเพื่อเสนอร่างอนุมัติ (Print All Screen) 

ฐานข้อมูล

·         เลือกฐานปีงบประมาณ

·         รายจ่าย -    ข้อมูลโครงการ

·         ข้อมูลงบเฉพาะกิจการ 

-    ข้อมูลกิจการ                                                

 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.