top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก
e-LAAS Knowledge Management System
รายละเอียดการปรับปรุงระบบปี 2560 แยกตามเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

ดือนธันวาคม 2559 คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2560 คลิกที่นี่

เดือนเมษายน 2560 คลิกที่นี่

เดือนเมษายน 2560 (ปรับปรุงรหัสบัญชี) คลิกที่นี่ 

เดือนพฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนมิถุนายน 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนสิงหาคม 2560 คลิกที่นี่ 

เดือนกันยายน 2560 คลิกที่นี่


  

 
รายละเอียดการปรับปรุงระบบปี 2561 แยกตามเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

เดือนพฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่

เดือนธันวาคม 2560 คลิกที่นี่

เดือนมกราคม 2561 คลิกที่นี่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 2 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 30 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561  คลิกที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2561 (สำหรับ สถจ.) คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2561  คลิกที่นี่

เดือนมิถุนายน 2561 (วันที่ 28 มิถุนายน 2561) คลิกที่นี่

 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.เพิ่มเมนูสำหรับกำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงาน

สถานะการเงินประจำวัน

คู่มือการใช้งาน  

กำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 

 

 2. แก้ไขเมนูสำหรับเรียกดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

โดยการรวมไว้ในเมนูเดียว

คู่มือการใช้งาน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 

3.  เพิ่มเมนู รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

สำหรับเรียกดูรายงานรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) 

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

คู่มือการใช้งาน  

 รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

 

 

4.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ปุ่มเลือกโครงการ

 นำประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบำเหน็จ บำนาญออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 


5.  แก้ไขหน้าจอโอนงบประมาณปีปัจจุบัน และปีเก่า

เพิ่มให้มีช่องสำหรับระบุคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของรายการโอนลด 

คู่มือการใช้งาน   

โอนงบประมาณรายจ่าย

 โอนงบประมาณปีเก่า  

 

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561

 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 202 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 72 แห่ง

 

   

   

       รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"  

 
การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 กันยายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๐๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 กันยายน2558

                สถ. ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไป จากระบบ e-LAAS เข้าระบบ GFMIS  รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวนเงิน 6,900,000.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากะนาคารของ อปท. ระหว่างวันที่ 17, 18, 21 กันยายน 2558                                   

                       รายละเอียด "คลิกที่นี่" บัญชีรายชื่อ "คลิกที่นี่"

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 36

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.