top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


click ปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                           อปท.ที่ได้ บันทึกการปิดบัญชีแล้ว

                   มีข้อความแสดง ไม่พบปีงบประมาณ 2556

ขอให้ไปเปิด ปีงบประมาณ ที่เมนู=>การจัดการฐานข้อมูล=> การจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่น=> ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการดำเนินงาระบบ=> เลือก บันทึกปีงบ และงวดบัญชี เพื่อเปิดปีงบประมาณ 2556

 
การปิดบัญชี 30 กันยายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                การปิดบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2555

เนื่องจากระบบ เปิดให้ปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28- 30 กันยายน 2555

ปรากฏว่า เมื่อ อปท.กดปิดบัญชีแล้ว ยังมีความต้องการเบิกจ่ายรายการที่ได้บันทึกบัญชีเป็นฎีกา/รายจ่าย ค้างจ่าย อีก ซึ่งไม่สามารถทำได้

 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงขอความกรุณาว่าอย่าไปบันทึก ปิดบัญชี ให้ตรวจรายงานต่าง ๆ ไปก่อนให้แน่ใจ และ มั่นใจ ดูไปเรื่อยๆ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 ค่อยกดบันทึกปิด

****ไม่ มั่น ใจ ยังไม่ต้องบันทึก เมนูปิดบัญชี จนกว่า จะถึง

                   วันที่  30 กันยายน 2555****

 
ตรวจสอบยอดบัญชี ต่างๆ เพื่อปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

  Embarassed  ด่วน กรุณาตรวจสอบยอด ลูกหนี้ และ ฎีกา

ไปที่  => เมนู การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปี

      เลือก ตั้งยอดเงินค้างชำระภาษี เพื่อตั้งเป็นลูกหนี้(กรณีนี้สำหรับ อปท.ที่รับชำระภาษี รายผู้ชำระ  บนระบบ) กรุณาตรวจสอบด้วย ยอดบัญชีลูกหนี้จะได้ตรงกัน

เลือก บันทึกฎีกาค้างจ่าย เพื่อตรวจสอบจำนวนฎีกา นับจำนวนฎีกาที่เป็นเอกสารให้มีจำนวนเท่ากับฎีกาบนระบบด้วย และหากมีข้อความแสดงยังไม่ตรวจรับฎีกา กรุณาตรวจรับ ฎีกา และ เอกสาร เพื่อระบบจะได้บันทึก บัญชี ฎีกาค้างจ่าย

2012-09-25

 
บทส่งท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                         บทส่งท้าย

**ตรวจสอบรายการตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ก่อนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กรณีมีรายชื่อผู้เสียภาษี ระหว่างปีไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินบนระบบ ไปรับที่ จัดเก็บนอกสถานที่ ให้แก้ไขงวดที่ชำระภาษีให้เป็น 1 เพื่อจะไม่เป็นลูกหนี้ในปี ต่อไป** SmileSmileSmileSmileรายการที่ตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินฯรวมรายการค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมในหมวดนี้  สามารถกันเงินไม่ก่อหนี้ได้ตามระเบียบฯTongue outTongue outTongue outTongue out

 ♥♥♥♥♥ปิดบัญชีตามวันที่ คือ 30 กันยายน 2555♥♥♥♥♥

ผอ./หน.คลัง พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ ASEAN ช่วงนี้ยังมีเวลาให้ปรับ ทัศนคติ วิธีการทำงาน รู้จักใช้หลักบริหารในการจัดการ และแม่น กฎระเบียบ  คำว่า ไม่ตรงกับมือ ไม่ควรใช้ ถ้ามือทำดีมีมาตรฐาน  e--- ต่าง ๆไม่เกิด e-laas ไม่ใช่ program ที่เป็นอาชญากร หรือ ประหลาด ทั่วโลกใช้ PROGRAM COMPUTER ทำงานที่เป็นงาน ROUTINE ทั้งนั้น งานคลังเป็นงาน ROUTINE ทำไมจึงมอง PROGRAM นี้อย่างเอาเป็นเอาตายกับระบบนี้เหลือเกิน program นี้แก้ปัญหา ช่วย การทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานทีีมาตรวจสอบมองหน้าตาเดียวกัน ส่งเสริมและพัฒนา อปท. โดยเฉพาะ ผอ./หน.คลัง จะได้มีเวลา ตรวจสอบทบทวนงานที่เบิกจ่ายไปแล้ว ซึ่งในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเอกสารการเบิกจ่ายมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบ ไม่เคยได้รับการเหลียวแล หลังจากที่เบิกไปแล้ว  ทั้งนั้น ควร สอบทานก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าตรวจสอบ อะไรต่างๆ จะดีขึ้น ชีวิตดีขึ้น แน่นอน KissKissEmbarassedEmbarassed อปท.ปูพรมไปทั่วประเทศ ถือเป็นระดับรากหญ้า ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ขับเคลื่อนด้วยเงิน หากมีความเข้มแข็ง จะสามารถประมวลข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพ การคลัง ว่าปัญหาจริงๆ ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไร จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำไปแก้ปัญหาในภาพรวม

                           **นิททุกโข โหมิ      อเวโร โหมิ**

 
ใกล้สิ้นปี (3) PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ใกล้สิ้นปีงบประมาณ (3)

8. ระหว่างปี เบิกจ่ายเงินรับฝาก ตามยอดที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน(ค่าตั้งต้น) และเบิกรายการที่รับ เงินรับฝาก ได้ตรงกับที่รับในระหว่่างปี(กรณีนี้มีการทำผิดเสมอ) ฉะนั้น ผอ./หน. คลัง ต้องตรวจสอบ

9. ระหว่างปี มีการตรวจสอบยอดงบประมาณ คงเหลือ ซึ่งมีให้ตรวจสอบ ยันยอดได้ สองเมนู คือ ที่ระบบงบประมาณ และ รายงานการเงิน เรียกรายงานประจำเดือน รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 2 รายงานนี้ยอดตรงกัน

10. รายการที่ได้มีการทำ รายงานขอซื้อ/จ้าง และ สัญญา หากยังไม่ถึงกำหนดการเบิกจ่าย ระบบจะลงรายการ เป็น รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการให้ในวันสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ ที่ ทะเบียนเจ้าหนี้ผู้รับจ้าง มีทั้งรายการ ที่ลง โครงการระหว่างดำเนินการ และ ไม่ไม่ได้ลงโครงการระหว่างดำเนินการ รายการเหล่านี้จะถูกยกไปในปี 2556(โครงการระหว่างดำเนินการ ระหว่างปี จะบันทึกบัญชี คู่กับจ้าหนี้ผู้รับจ้าง)

11.โครงการระหว่างดำเนินการ สิ้นปี จะมีการปรับเป็นรายจ่าย

**หากมีการดำเนินการตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ลงฎีกาเบิกจ่ายครบทุกรายการ เช่น มีการ วางฎีกามือ 5,000 ฎีกา ระบบมีจำนวน 5,000เท่ากัน ทุกฎีกา แผนงาน งาน หมวด จำนวนเงินตรงกัน ยอดต้อง ตรงกันแน่นอน รับมืทุกรายการ ยอดรับก็ต้องตรง หากมีการตรวจสอบทุกวัน ตรงกันแน่นอน

12. ระหว่างนี้เร่งรัดให้กองต่างๆวางฎีกา ให้ครบถ้วน และตรวจรับบนระบบ ยังไม่ต้องจ่ายเช็ค

13. วันที่ 30 กันยายน 2555 ตรวจสอบรายจ่ายว่ากองต่างๆ วางฎีกาครบถ้วนตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ตกหล่น แล้วจึงไปที่เมนู รายการปิดบัญชีวันสิ้นปี ระบบดำเนินการปิดบัญชี วันที่ 1 ตุลาคม 2555 พิมพ์รายงานการเงินทุกรายการของปี 2555

**** ที่่ผ่านมา ส่วนใหญ่ การปฎิบัตบนระบบแล้ว มักจะทำคือ มือทำอะไร ก็ปรับบนระบบให้เหมือนมือ อย่างนี้ไม่ถูกแน่นอน Cool อีกตัวอย่างที่เห็นชัด ก็คือ การเบิกเงินอุดหนุนฯ เช่นเบี้ยยังชีพฯ บนระบบจะวางฎีกาเบิกเลย ทั้งที่ยังไม่ได้รับเงิน เพราะว่าระบบนี้เป็นเรื่องการบริหารงานคลัง จึงไม่ต้องยืม แต่เบื้องหลังใช้เงินที่ฝากธนาคาร(มันmix ทุกเงิน ทั้งรายได้ และเงินสะสม หากมีเงินสะสมก็เบิกได้)ระบบ generateให้เอง หากใช้เมนูถูก เมื่อรับเงิน ระบบจะเกลื่อนกลืนกัน ไม่ต้องส่งใช้เงินยืม Frown แต่มือก็ไปปรับส่งใช้ฯ แล้วจะตรงกันหรือ เพราะตอนที่อบรมจะย้ำเสมอว่าไม่ต้องทำฎีกาส่งใช้ระบบฉลาด มันรุ้ มันคืนให้เอง กรณีที่เรียกงานที่จัดสรร ไปรับเงิน เป็นเพียงตัวอย่างเดียว ที่ยกขึ้นมา ข้อเท็จจริงปัญหา มี 3...65 ๐ ไม่รู้คิดได้อย่างไร ง......ง Surprised ระบบเป็นแค่เครื่องมือ ช่วยในการทำอะไรที่ซ้ำๆ ไม่ต้องทำเอง ระบบทำให้ แต่ต้องใช้ peopleware มาทำ แต่หากpeopleware ไม่ปรับทัศนคติ ระบบก็คงไม่รอด

Kiss Embarassed 14. ระหว่างนี้สามารถตรวจสอบรายการที่ก่อหนี้แล้วเบิกจ่ายไม่หมด โดยไปที่ การปรับปรุงบัญชี เมนุย่อย การปิดบัญชีสิ้นปี เลือกดูรายงานก่อหนี้ผูกพันค้างจ่าย

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11572
mod_vvisit_counterเมื่อวาน21780
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้113705
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน164676
mod_vvisit_counterเดือนนี้11572
mod_vvisit_counterเดือนก่อน662334
mod_vvisit_counterAll days30170481

We have: 200 guests, 3 members, 60 bots online
Your IP: 54.226.93.128
 , 
Today: ส.ค. ๐๑, ๒๕๕๗
Visitors Counter

bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.